ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Като резултат от реализацията на проекта се очаква реално да се подобри социалния статус на целевите групи и възможностите им за равнопоставен и успешен достъп до пазара на труда чрез самонаемане и наемане. Очакванията са в резултат на това пряко да се даде възможност за трудова и бизнес реализация на около 50 роми и 30 души с увреждания.
Конкретните резултати:
обучени да стартират собствен бизнес представители на целевите групи в неравностойно положение: 30 роми и 20 хора с увреждания.
обучени да разширят и усъвършенстват собствен бизнес представители на целевите групи в неравностойно пололожение: 20 роми и 10 души с увреждания.
Подготвени със специфични умения в стартиране и разширяване на собствен бизнес - компютърни умения и бизнес английски: 30 роми и 30 души с увреждания.
Консултирани в процеса на стартиране, укрепване и разширяване на собствен бизнес - общо роми и хора с увреждания - над 300 души.
Обхванати в информационната кампания по проблемите на хората в неравностойно положение: пряко и непряко над 1500 души.
Стартирали собствен бизнес чрез самонаемане или друга икономическа форма през първата година от проекта - над 20 души от целевата група.
Новонаети в резултат на активните мерки по проекта - над 50 души от целевите групи.

Друга голяма част от целевите групи ще получи увереност и сигурност в своите активни действия за стартиране на собствен бизнес, тъй като на нейно разположение ще бъде постоянно действащия консултантски център. Това ще бъде подкрепено и с възможността тези хора да ползват информационните издания като наръчник в своята самоподготовка и работа.

   

 

 

 

 
Нагоре
назад


[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.