МЕТОДИКА
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


За да бъде реализиран проекта, изпълнителят ще създаде следната организация и схема за неговото управление и ще приложи посочените по-долу методи за изпълнение.
Сформиране на екип от 4 души за управление и изпълнение на проекта с определени права и задължения, включващ представители на водещия кандидат и организациите партньори.
Участието на представители на организацията-кандидат и на организациите партньори в организирането на дейности ще позволи осъществяването на пряка връзка с техните управителни органи и ще осигури прозрачност, обективност и справедливост при разпределение на квотите и подбора на участници в дейностите.
За целите на проекта ще се разработи ръководство и ще се приложи специално разработена методика за подходите и начините на работа с целевите групи.
Водещата организация - Ямболска ТПП, ще приложи и изпълнява собствена програма за наблюдение (мониторинг), оценка и коригиране действията на екипа и инструментите в хода на реализация на проекта.


 


 

   

 

 
Нагоре
назад

 

[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.