ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


В проекта ще бъдат включени пряко следните целеви групи:
- Роми с подходящо образование, лични качества и мотивация за стартиране на собствен бизнес - 30 души.
- Роми, стартирали собствен бизнес, с мотивация за повишаване на квалификацията и разширяване на бизнеса - 20 души.
- Хора с увреждания с подходящо образование и мотивация за самонаемане или стартиране на собствен бизнес - 20 души.
- Хора с увреждания, самонаети или стартирали собствен бизнес с мотивация да го разширяват - 10 души.
Преките бенефициенти, които ще се ползват от възможностите на проекта, са около 80 души.

   


 
Нагоре
назад

[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.