ОБОСНОВКА:
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Като резултат от прехода от централизирано към пазарно стопанство и преструктуриране на икономиката през последните 10 години се набюдават следните неблагоприятни тенденции в социално-икономическия живот в Ямбол и региона:
- Засилена миграция на трудоспособното население към по-развити икономически градове и региони на страната и чужбина. (население в региона: 192 хиляди души през 1992, 167 000 - 2002 година).
- Висока безработицата - над 20% от трудоспособното население.
- Бързо увеличение на броя на семейните фирми и малките предприятия за сметка на големите и средни индустриални предприятия, които освободиха персонала си.
- Ниско ниво на инвестиции.
- Отсъствие на значими инфраструктурни проекти.
- Липса на оживление в икономиката на региона.

Особено остри са посочените тенденции и проблеми в Ямболски регион за групите в неравностойно социално положение като ромите и хората с увреждания.

Ромите в Ямболски регион:
- 9729 души, обитаващи обособени квартали и жилищни райони, което ги поставя в положение на социална изолация.
- по-ниско равнище на образование и професионална квалификация и ниска мотивация за трудова реализация.
Друга група в неравностойно положение, е групата на хората с увреждания.
- 1300 души в Ямболски регион
- поставена в социална изолация поради наличието на физически увреждания на тези хора.


 

 

   

 

 

 
Нагоре
назад


[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.