ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
проект - меню
1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
2. ОБОСНОВКА:
3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
4. ДЕЙНОСТИ:
5. МЕТОДИКА :
6. КАЛЕНДАР:
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


1. Информационна кампания за целите и възможностите, които предоставя проекта

Информационната кампания ще включва следните елементи:
пресконференция за съдържанието, целите и задачите на проекта.
Информационни съобщения в медиите за възможностите за включване на хора от целевите групи в дейностите.
Телевизионен дебат по регионална кабелна телевизия на тема: "Социална и икономическа интеграция в обществото на групи в неравностойно положение - роми и хора с увреждания".
Публикации в печатните медии по проблемите на социалната интеграция.
Пресконференция за резултатите от реализацията на проекта.

2. Анкетно-инофрмационно проучване за подбор на представители на етнически групи /роми/ и хора с увреждания с подходяща социална нагласа и мотивация за самонаемане, стартиране и управление на собствен бизнес

3. Информационно обучителни семинари и курсове по стртиране и управление на собствен бизнес
Информационно-обучителни семинари "Стартиране на собствен бизнес" за двете целеви групи (общо 50 участника)
- правни основи на стопанската дейност в България
- съдебна и данъчна регистрация, НОИ и НСИ
- персонал и трудово право
- счетоводство и отчетност
- финансиране
- договори и продажби, маркетинг, реклама
- бизнес-планиране

Информационно-обучителни семинари "Стабилизиране и разширяване на собствен бизнес" за двете целеви групи (общо 30 участника).
- персонал и трудово право, управление на човешките ресурси
- бизнес планиране
- маркетинг, панаири и изложения
- водене на преговори и договори
- финансов мениджмънт и източници на финансиране

Курсове за обучение "Компютърни умения за стартиращи предприемачи" за двете целеви групи (общо 30 участника)

Курсове по "Бизнес-английски" за двете целеви групи (общо 30 участника)

4. Консултантски център по стартиране и управление на собствен бизнес

Създаване на постоянно действащо звено в Ямболска търговско-промишлена палата, което пряко и дистанционно да консултира хората от целевите групи в процеса на стартиране и стабилизиране на собствен бизнес.

5. Информационно издание "наръчник за стартиране на собствен бизнес"

Изданието ще представлява сборник от материали, които стоят в основата на теорията и практиката при стартиране на собствен бизнес.

6. Информационно издание "Достъп до информация и ресурси в мрежата"

Изданието ще представлява сборник с полезна бизнес информация, касаеща институционалната рамка в страната и международните общности, програми и проекти за подпомагане на бизнеса, каталог и указания за работа с Интернет страници с полезна бизнес информация.

7. Интерактивно интернет приложение "Дистанционно консултиране Въпрос - Отговор"

Проектът предвижда разработване, внедряване и експертно поддържане на специално разработена за целите на проекта и за улеснение на хората от целевите групи WEB страница с възможности за информационен трансфер и за активно и конкретно консултиране чрез използване на услугата "Въпрос-отговор".

 

   
 
Нагоре
назад


[проект] [публикации] [новини] [дейности] [календар] [FAQ]

Интернет приложението е изготвено с финансовата помощ на Европейския съюз.
Изложените в него възгледи са на Ямболска търговско-промишлена палата и
по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската Комисия.