За проекта Партньори Целеви групи
Анализи Проучвания Доклади
Календар Новини

В началото на месец декември 2007 г. Ямболската търговско-промишлена палата започна реализацията на проект „ВЪВ ФОКУСА - ЯМБОЛ: ГРАЖДАНСКО - ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”. Проектът се осъществява в рамките на програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2005" с финансовата подкрепа на ЕC.

Проектът ще се изпълнява в пет целеви общини: Община Ямбол, Община Тунджа, Община Стралджа, Община Елхово и Община Болярово. Той акцентира на дейности, свързани с развитието на капацитета на местно ниво на общинската администрация, неправителствените организации и бизнеса.

Като главна цел на проекта е залегнала идеята за развитие и подкрепа на гражданското общество в Област Ямбол, общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово чрез включването на гражданите в управленския процес.

Специфичната цел на проекта е разработването на съвместни гражданско-управленски инициативи с цел идентифициране нуждите на местно ниво в областта на регионалното развитие, засилване на местния капацитет за включване на граждани в управленския процес, подготовка и управление на проекти, разработване на програми и стратегии по проблеми на социалната интеграция и местното развитие.

Развитието на институционалния и операционен капацитет на общините, неправителствените организации и бизнеса ще бъде постигнато чрез следните дейности:

Анализ на общинските планове за развитие
Предложения за адаптиране на плановете в целевите общини
Правен анализ и подобряване на общинските правни рамки
Изграждане на капацитет на местните НПО и общински администрации
Организиране на два семинара за целевите групи
Организиране две обучения за местните НПО и кметовете на селата

Ще бъдат подготвени и отпечатани две брошури, свързани с тематиката на проекта и бюлетин с новини. Специално за целите на проекта и за разпространение на информация, свързана с регионалното развитие ще бъде разработена и поддържана интернет страница.

Очаква се в дейностите да се включат пряко над 50 общински експерта, 30 общински съветници, 160 кметове на села, 40 души, работещи в НПО. Повече от 1500 граждани ще се възползват косвено от резултатите и продуктите на проекта.

 

Проект CSDP 2005 - 057 Lot 2-012"Във фокуса - Ямбол: Гражданско - институционални партньорства за регионално развитие" се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР. Цялата отговорност за съдържанието на материала е на Ямболска Търговско-Промишлена Палата.
При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

последно обновяване на 28.11.2008