.....

 

 

 

.........

 

 

 

 

Интернет страницата е разработена в рамките на проект BG0202.01-YI.4.05 “Младежка бизнес школа – Ямбол 2005” на Ямболска търговско-промишлена палата, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Съюз, програма ФАР BG0202.01"Насърчаване на заетостта сред младежите".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата.
При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.