triplex21.jpgtriplex22.jpg

ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „L L L – NETWORK - УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ - МРЕЖА ЗА РАЗМЯНА НА ОПИТ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ХОРАТА И ПАЗАРА НА ТРУДА””

LLL- NETWORK   

 

Партньори по проекта от България е Ямболска Търговско промишлена палата, а от Турция е – Търговска Борса в Бабаески, област Къркларели.

  


 

Проекта продължава 12 месеца. Той стартира на 24 Септември 2014.

Общата цел на проекта е създаване на съвместна трансгранична мрежа и организационна структураLLLNetwork/Life-Long-LearningNetwork за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, управление на бизнес и пазара на труда ” съставена от образователни институции и центрове за професионално обучение, предприемачи, браншови организации, работодатели, сдружения и публични институции, за постигането на активен обмен на информация, опит и учебни практики, допълнително непрекъснато образователно и професионално ориентиране и обучение през целия живот, за постигане на икономически и социален просперитет в трансграничния регион, на основата на задълбочено проучване, анализ и оценка на състоянието и равнището на трудова активност на хората, създаването на съвместни информационни системи за граждански и институционални контакти, формулиране на приоритети и дейности свързани с активиране и разширяване на заетостта в по-широк кръг от професии, въздействие за подобряване на социалната среда и бизнессредата, позволяващи по-висок жизнен стандарт на територията на трансграничния регион.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 • Изпълнение на дейности в трансграничния регион за насърчаване на добри практики за сътрудничество в социално–икономическата сфера и засилване на обмяната на експертен опит в областта на заетостта и пазара на труда чрез организиране и съвместно използване на опит и капацитет за сближаване на основата на взаимното доверие, уважение и взаимопомощ, за осигуряване на балансирано социално икономическо развитие на територията на трансграничния регион.
 • Проучване на състоянието, потенциала, възможностите и нуждите от развитие, консултиране, информиране и последващо актуално обучение през целия живот и обмяна на опит между предприемачи и експерти, заемащи ключови позиции и длъжности в публичните институции на трансграничния регион;
 • Създаване и използване на ефективни форми и инструменти за професионално ориентиране, обучение и последващо професионално и кариерно развитие на хората през целия живот чрез подобряване информираността на населението от трансграничния регион за възможностите които осигурява бизнес средата, пазара на труда и европейската алтернатива на трансграничния регион;
 • Изграждане на специфични умения у хората от трансграничния регион да създават партньорства в условията на европейското разширяване и глобализация на света;

 

Дейности по проекта:

 • Пресконференции за публичност в Ямбол и Бабаески
  • Съобщения, публикации интервюта и дискусии в регионалните медии по темите на проекта
  • Средства за визуализация, информационни материали и промоционална листовка за проекта
  • Анкетно – информационно изследване и анализ за целите на проекта
  • Създаване на работно звено в трансграничната мрежа обезпечено с експерти, информационни, правни и методически инструменти представляващо “Съвместен трансграничен център за професионално ориентиране и информационна трудова борса”
  • Уеб страница на проекта
  • Две езикови обучения „Езика на съседите – мост за общуване и сближаване”
  • Провеждане на две разменни посещения “Трансграничен тур - професия – пазар на труда
  • Международна конференция в България - „Трансгранична социално-икономическа платформа за професии, пазар на труда и кариерно развитие

 

Очакваните резултати: Ново равнище на активен обмен на информация, опит и образователни практики; непрекъснато образователно и практическо обучение през целия живот за икономически и социален просперитет в трансграничния регион

Подобряване положението на целевите групи се изразява:

 • Повишена информираностна обществото за положението на хората от целевите групи чрез създадените WEB – приложение, семинари и конференции, информационно издание; пресконференции и публикации;
 • Засилено сътрудничество чрез реализираните конференция, партньорски посещения и създадената партньорска мрежа между общности, сдружения и институции;
 • Повишен потенциал в общата социално – икономическа среда чрез обмяна на опит и идеи ;
 • Засилено доверие между хората от трансграничния регион и превръщането им в гаранти за прилагане на общоевропейските принципи на партньорство чрез общуване вътре в целевите групи, взаимното опознаване и ангажиране в общи събития

 

 

Целеви групи:Проекта е насочен към представители на образователни институции и центрове за професионално обучение, предприемачи, браншови организации, работодатели, сдружения и публични институции свързани със социално-икономическото развитие в трансграничния регион България – Турция.

 

 • Членове на партньорските организации
 • Образователни институции
 • Центрове за професионално обучение
 • НПО
 • Браншови организации, на предприемачи и работодатели
 • Публични институции
 • Научни работници, преподаватели
 • Хора заемащи ключови позиции в социалната сфера и икономическото развитие, в публични институции в регион Ямбол – Бабаески
 • Хора ангажирани с активна трудова дейност в трансграничния регион България – Турция
 • Медиите от трансграничния регион

 

 

Joomla templates by a4joomla