ЯТПП

Начало Полезни връзки

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Полезни връзки
ПДФ Печат Е-мейл

ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

Европейска комисия- http://ec.europa.eu/

Европейски парламент- http://www.europarl.europa.eu/

Съвет на ЕС- http://www.consilium.europa.eu/

Съд на Европейските общности- http://curia.europa.eu/

Европейска сметна палата- http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

Европейски омбудсман- http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces


СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

Обща информация за Структурните фондове и Оперативните програми- http://www.eufunds.bg/

ОП “Регионално развитие”- http://www.bgregio.eu/

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” - http://www.opcompetitiveness.bg/

ОП “Околна среда 2007-2013 г.”- http://www.moew.government.bg/

ОП “Транспорт”- http://www.mtitc.government.bg/

ОП “Развитие на човешките ресурси”- http://ef.mlsp.government.bg/bg/index.php

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ПОДКРЕПА ЗА МСП

Подкрепа за обучение и мобилност в МСП: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/training-mobility-smes/index_en.htm

Насърчаване на предприемачеството: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm

Втори шанс за предприемачество: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-beginning/

Образование и обучение за предприемачеството: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm

Еразъм за млади предприемачи: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Семеен бизнес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/documents/family-business/index_en.htm

Насърчаване на женското предприемачество: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Законодателен акт за МСП: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Социална икономика: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА В БЪЛГАРИЯ

Народно събрание: www.parliament.bg

Президент на Република България: http://www.president.bg

Министерски съвет: http://www.government.bg

Министерство на икономиката и енергетиката: http://www.mi.government.bg

Министерство на външните работи: http://www.mfa.government.bg

Министерство на вътрешните работи: http://www.mvr.bg

Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg

Министерство на земеделието и храните: http://www.mzh.government.bg/

Министерство на културата: http://www.mc.government.bg

Министерство на образованието, младежта и науката: http://www.minedu.government.bg

Министерство на околната среда и водите: http://www.moew.government.bg

Министерство на отбраната: http://www.md.government.bg

Министерство на правосъдието: http://www.mjeli.government.bg

Министерство на регионалното развитие: http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: http://www.mtitc.government.bg

Министерство на труда и социалната политика: http://www.mlsp.government.bg

Министерство на финансите: http://www.minfin.bg

Министерство на младежта и спорта: http://www.mpes.government.bg/


Национална и регионални търговски палати и камари:

Българска търговско- промишлена палата : http://bcci.bg

Търговско-промишлена палата – Благоевград: http://www.cci-bl.org/

Бургаска търговско-промишлена палата: http://www.bschamber.com/index.php

Варненска търговско-индустриална камара: http://www.vcci.bg/index_bg.php

Търговско-промишлена палата – враца: http://www.cci-vratsa.org

Габровска търговско-промишлена палата: http://www.chamber-gabrovo.com

Търговско-промишлена палата – добрич: http://www.cci.dobrich.net

Кюстендилска търговско-промишлена палата: http://www.cci-kn.org

Пернишка търговско-промишлена палата: http://www.dimont.com/pcci

Търговско-промишлена камара –пловдив: http://www.pcci.bg

РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА: http://www.rcci.bg

Сливенска търговско-промишлена палата: http://www.chamber.sliven.net

Търговско-промишлена палата-стара загора: http://www.chambersz.com

Хасковска търговско-промишлена палата: http://www.haskovocci.com

Търговско-промишлена палата - шумен: http://www.shoumen-cci.com