Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

Тематична публикация:
НАТУРА 2000 - ЕВРОПЕЙСКА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА – ПРИНЦИПИ, РАЙОНИ, ФИНАНСИРАНЕ

ПРИРОДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Биологичното разнообразие – необятното многообразие на живота на Земята, е това, което прави нашата планета не само обитаема, но и красива. Ние разчитаме на природните богатства на планетата за храна, енергия, дървесина, суровини, чистият въздух и чистите води са тези фактори, които правят живота възможен и които движат нашите икономики. Но освен това ние разчитаме на нашата природа за по-малко пракически неща като естетическо удоволствие, художествено вдъхновение и почивка и възстановяване.
Европейският съюз се е ангажирал със защита на био-разнообразието и са предприети стъпки за спиране на намаляването на био-разнообразието в рамките на Общността до 2010 година.
Европейското общество, нашето необхватно културно разнообразие и нашите икономики са отразени в нашите пейзажи, селскостопански и природни пространства. Ние сме домакините на прекрасно природно наследство, което се надяваме да предадем на следващите поколения в добро състояние. През последните над 25 години беше изградена обширна мрежа от над 26 000 защитени зони във всички страни членки с обща площ около 850 000 кв.км., представляващи над 20 % от цялата територия на ЕС. Това огромно разнообразие на места, известно като Мрежата НАТУРА 2000 – най-голямата свързана мрежа от защитени зони в света, е доказателство за значението, които гражданите на ЕС придават на био-разнообразието.
КАКВО Е НАТУРА 2000?
Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
Правната основа на мрежата НАТУРА 2000 са две директиви на ЕС – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Тези две директиви заедно съставляват гръбнака на вътрешната политика на ЕС за защита на биологичното разнообразие. Но защитените зони не съществуват и определено не могат да процъфтяват в изолация от останалите земи. Необходимо е да се осигури устойчиво развитие на селското стопанство, енергийните и транспортните системи при съхраняване и защита на природния капитал на Европа – био-разнообразието.
Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното Събрание през август, 2002.
Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от националната екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за хабитатите. Списъците с природните местообитания и видовеге, за чиито местооитания се обявяват защитени зони са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР.
В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето на защитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския съюз (за местообитанията и птиците) процеса бе разделен на две:
Към момента, с решения на Министерски съвет са приети:

  • 1.114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на България и
  • 2.228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5% от територията на България.

Общо в България към момента са приети от Министерски съвет 332 защитените зони от Натура 2000 покриващи общо 33,89 % от територията на страната. За 10 от зоните границите по двете директиви съвпадат.
За да бъде гарантирано опазването на природните местообитания и местообитанията на видовете плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения се подлагат на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Условията и реда за извършване на оценката са регламентирани в Наредба по чл.31 на Закона за биологичното разнообразие.
ДАЛИ НАТУРА 2000 Е МРЕЖА ОТ ПАРКОВЕ И РЕЗЕРВАТИ?
Натура 2000 не е система само от природни резервати, където е изключена всякаква човешка дейност. Въпреки че системата включва природни резервати, по-голяма част от тези райони най-вероятно ще продължават да бъдат частна собственост, като целта е в бъдеще да се гарантира тяхното устойчиво екологично, икономическо и социално управление.
Единствено режимите, приети от заинтересованите страни (собственици и ползуватели на земи и гори и др.), а не тези, които са написани на хартия могат да придадат смисъл на Натура 2000 и да спомогнат за осъществяване на целта - дългосрочното опазване на благоприятния консервационен статус на местообитанията и видовете.
УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА НАТУРА 2000
В България управлението на защитените зони ще бъде ангажимент на собственици и ползватели чрез разработените за целта Планове за управление. Управлението ще се координира и контролира от МОСВ. Дългосрочното опазване на ценните местообитания и видове в зоните по НАТУРА 2000 ще става чрез стимулиране на такива земеделски и горскостопански практики, които опазват или поддържат типовете местообитания и видове в добро състояние. Мерките могат да включват също и ограничаване на някои дейности, които биха увредили значително тези местообитания и видове.
Собствениците на земя могат да бъдат спокойни – тяхното право на владение не се нарушава или изземва. Строителството в тези територии също няма да бъде спряно, но ще бъде ограничавано – тук ще има приоритет екотуризмът, който става все по-престижно и търсенo направление. Насърчава се производството на биологично чисти продукти в защитените зони, които намират все по-широк пазар и се продават значително по-скъпо.
Четири са възможностите за получаване на компенсации за пропуснати ползи и финансиране на проекти по "Натура 2000". Първата е оперативна програма "Околна среда". По приоритет 3 - "Опазване на билогичното разнообразие", специално за защитените зони е предвидено да се отпуснат 6.81% от общия бюджет на програмата за България. За периода 2007 - 2013 г. той е около 1.7 млрд. евро. Тоест през следващите седем години ще могат да се получат около 116 млн. евро по проекти, свързани с "Натура 2000". Средствата могат да бъдат използвани за широк спектър от дейности, с които ще могат да кандидатстват държавни институции, общини, собственици и ползватели на земи, неправителствени и браншови организации.
Шансове за финансиране има и по Програмата за развитие на селските райони. Компенсациите и финансирането по проекти за "Натура 2000" става чрез мерките "Агро-екологични схеми" (насърчаване на добри практики в земеделските земи), "Плащания за "Натура 2000" (компенсиране за пропуснати ползи в земеделските земи и горите), "Екологични дейности в горите" (насърчаване на добри практики за стопанисване на горите). Финансирането по всички мерки е до 26% от общия бюджет на направлението "Опазване на околната среда и земите" на програмата, който е 1.2 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г. Това са 312 млн. евро за всичките седем години.
Третият източник на средства е оперативната програма "Рибарство и аквакултури". Предвиждат се плащания за "аква-екологични мерки" (насърчаване на добри екопрактики за поддържане на местата, обитавани от водолюбиви птици и животни).
Четвъртата възможност е фонд LIFE+. Той ще бъде създаден специално за подкрепа на проекти за "Натура 2000". Бенефициенти по него ще са регионалните инспекции по околната реда и водите, общини и собственици на земи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТУРА 2000
Информация за Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и нейното прилагане в България и ЕС можете да намерите на следните интернет страници: Министерство на околната среда и водите http://www.moew.government.bg, www.natura2000bg.org, http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Публикацията е изготвена от експерти на Ямболска Търговско-Промишлена Палата в рамките на проект Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата”.
Този материал е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на Ямболска Търговско-Промишлена Палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

 

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008