Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

Информационно съобщение
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04
"ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" на Ямболска търговско-промишлена палата

Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Турция 2005", "Грантова схема за насърчаване на устойчиво развитие в района на Странджа планина"

Генералната цел на проект "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" е чрез участие в мрежа от общини и местни общности, имащи отношение към икономическото развитие на транс-граничния регион между Р България и Р Турция да бъде разработен и приложен транс-граничен модел за икономическо въздействие по съхранение и опазване на околната среда и природните ресурси чраз развитие на екологичен агробизнес в района на Странджа - Йълдъз планина на територията на Община Болярово, област Ямбол, Р България и област Къркларели, Р Турция.
Една от специфичните цели на проекта е да се създаде стартова материална база и предпоставки за подготовка и насочване на производители и търговци в района на Странджа - Йълдъз към биологичното земеделие и фермерство. В допълнение, проектът цели да се съхранят застрашени породи в защитените области - фазани, яребици и кеклици,чрез разселването им и по този начин - да се осигури възможност за развитие на екологични стопански дейности - например ловен туризъм, без да се застрашава екологичния баланс.
За постигане на тези конкретни цели Ямболска търговско-промишлена палата планира да изгради стартова пилотна материална база за развитие на екологично, природосъобразно биологично агропроизводство и ловен туризъм в района на Странджа - Йълдъз, Община Болярово, включваща:
- Изграждане и функциониране на разсадник за подходящи плодови, технически и овощни култури, включително и такива чрез възстановяване от местния генетичен фонд, подходящи за екологично и биологично агропроизводство. Разсадникът ще бъде изграден на територията на Община Болярово - партньор по проекта и ще бъдат засадени подходящи култури: ягодоплодни и дръвчета и храсти.
- Изграждане и управление на пилотно пасище за едър и дребен рогат добитък чрез прилагане на екологични и природосъобразни практики, подходящи и предполагащи производството на екологично чисти и биопродукти. Пилотното пасище ще бъде изградено на територията на Община Болярово - партньор по проекта, в землището на с. Стефан Караджово.
- Доставка на фазани, яребици и кеклици за разселване на територията на Община Болярово и изграждане и управление на волиери за доотглеждането им.
Планирано е изпълнението на този комплекс от дейности да започне през пролетта на 2008 година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.


Публикацията е изготвена от експерти на Ямболска Търговско-Промишлена Палата в рамките на проект Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата".
Този материал е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието му е на Ямболска Търговско-Промишлена Палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

 

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008