Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ: ФАКТИ И ЦИФРИ ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ, наръчник
 
Анкетно-информационно изследване и анализ на актуалното състояние и развитие на агробизнеса
в трансграничния регион Странджа – Йълдъз и перспективите за неговото развитие. АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ ДАННИ Ямбол 2008.
 

Тематична публикация:
ИНИЦИАТИВИ НА ЕС, НАСОЧЕНИ КЪМ УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013

Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска политика (ОСП) с нарастващо значение. Тя поощрява устойчивото развитие в селските райони на Европа, като е насочена към икономически, социални и екологични проблеми. Повече от половината от населението на ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС1. „Лидер" е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони. [пълният текст тук]

 

Тематична публикация:
ЕКОЛОГИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЗАЩИТА НА ПОЧВИТЕ И ВОДИТЕ

Устойчивото използване на поземлените ресурси е жизнено важно за устойчивото развитие на България. Земеделието е и трябва да остане главна връзка между хората и околната среда. За да се постигне устойчивост в развитието на селските райони, то трябва да се извършва в съответствие с най-добрите екологични практики, като отговори на нуждите на днешните поколения, без да нарушава възможностите на бъдещите поколения да посрещнат своите. [пълният текст тук]

 

Тематична публикация:
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БИОЛОГИЧНОТО / ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО
ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Биологичното земеделие се ражда в Европа през двадесетте години на миналия век. То е плод на инициативата на агрономи, лекари, фермери и консуматори, обединени около етичните и екологични принципи. Те поставят началото на алтернативно земеделско производство, при което предимство има хумуса, природното равновесие и автономията на фермата. [пълният текст тук]

 

Информационно съобщение
ЕДЕН-СТРАНДЖА:
БИЗНЕС ПОСЕЩЕНИЕ В ТУРЦИЯ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ

Ямболска търговско-промишлена палата в партньорство с Община Болярово и Търговска борса – Къркларели, Турция, изпълнява проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” по програма ФАР Транс-гранично сътрудничество.
В рамките на този проект на 17 и 18 октомври 2008 г. Ямболска търговско-промишлена палата организира Делово посещение във фирми и институции, ориентирани и работещи за развитие на органично и екологично земеделие в Република Турция – градовете Одрин, Къркларели и Бабаески. [пълният текст тук]

 

Информационно съобщение
ЕДЕН-СТРАНДЖА: РАЗВИТИЕ НА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ БЕЗ ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИЯ БАЛАНС

Ямболска търговско-промишлена палата в партньорство с Община Болярово и Търговска борса – Къркларели, Турция, изпълнява проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” по програма ФАР Транс-гранично сътрудничество.
Една от конкретните цели на проекта е да се съхранят застрашени породи в защитените области – фазани, яребици и кеклици,чрез разселването им и по този начин – да се осигури възможност за развитие на екологични стопански дейности – например ловен туризъм, без да се застрашава екологичния баланс.
[пълният текст тук]

 

Информационно съобщение
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОТО ЕКОЛОГИЧНО И БИОЛОГИЧНО АГРОЗЕМЕДЕЛИЕ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА – ЙЪЛДЪЗ

Ямболска търговско-промишлена палата в партньорство с Община Болярово и Търговска борса – Къркларели, Турция, изпълнява проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” по програма ФАР Транс-гранично сътрудничество. [пълният текст тук]

Информационно съобщение

Генералната цел на проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” е да бъде разработен и приложен транс-граничен модел за икономическо въздействие по съхранение и опазване на околната среда и природните ресурси чраз развитие на екологичен агробизнес в района на Странджа – Йълдъз планина на територията на Община Болярово, област Ямбол, Р България и област Къркларели, Р Турция.
За постигане на тази обща цел по проекта вече са осигурени инструменти – традиционни и новаторски, целящи повишаване на познанието на заетите в агросектора за възможностите и перспективите на природосъобразното, биологично и екологично земеделие и животновъдство, производството на екологични и биопродукти и пазар за тях.
[пълният текст тук]

 

Иформационно съобщение

Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България – Турция 2005", "Грантова схема за насърчаване на устойчиво развитие в района на Странджа планина"

Генералната цел на проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” е чрез участие в мрежа от общини и местни общности, имащи отношение към икономическото развитие на транс-граничния регион между Р България и Р Турция да бъде разработен и приложен транс-граничен модел за икономическо въздействие по съхранение и опазване на околната среда и природните ресурси чраз развитие на екологичен агробизнес в района на Странджа – Йълдъз планина на територията на Община Болярово, област Ямбол, Р България и област Къркларели, Р Турция. [пълният текст тук]

 

Тематична публикация:
НАТУРА 2000 - ЕВРОПЕЙСКА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА – ПРИНЦИПИ, РАЙОНИ, ФИНАНСИРАНЕ

ПРИРОДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Биологичното разнообразие – необятното многообразие на живота на Земята, е това, което прави нашата планета не само обитаема, но и красива. Ние разчитаме на природните богатства на планетата за храна, енергия, дървесина, суровини, чистият въздух и чистите води са тези фактори, които правят живота възможен и които движат нашите икономики.
[пълният текст тук]

 

Информационно съобщение
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04
"ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" на Ямболска търговско-промишлена палата
Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Турция 2005", "Грантова схема за насърчаване на устойчиво развитие в района на Странджа планина"
Генералната цел на проект "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" е чрез участие в мрежа от общини и местни общности, имащи отношение към икономическото развитие на транс-граничния регион между Р България и Р Турция да бъде разработен и [пълният текст тук]

 

ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС-
ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пълноправното членство на България в ЕС предлага много възможности, но в същото време поставя нови предизвикателства пред селскостопанската политика на страната. Интеграцията в ЕС открива нови пазари, в които едрите стопанства ще могат да реализират своите продукции. Земеделието се очертава като най-големият получател на средства от ЕС след присъединяването, като всяка година помощта в подкрепа на селското стопанство ще нараства. Затова е важно да се отбележи, че прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в България изисква познаване и вземане на редица стратегически решения и мерки. [пълният текст тук]

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008