Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

ЗА ПРОЕКТА

Може би за първи път през последните 15 години една неправителствена организация на работодателите - Ямболска ТПП, кандидатства успешно и ще изпълни проект в полза на община - Община Болярово, и нейните жители, природа и бизнес. Проектът на Ямболска ТПП по Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България - Турция 2005", "Грантова схема за насърчаване на устойчиво развитие в района на Странджа планина" под надслов "ЕДЕН (Райска градина) СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" получи висока оценка и започна неговото изпълнение. Проектът се изпълнява в партньорство с Община Болярово и Търговска борса - Къркларели.
Основен акцент и главна цел на този проект е да бъде разработен и приложен транс-граничен модел за икономическо въздействие по съхранение и опазване на околната среда и природните ресурси чраз развитие на екологичен агробизнес в района на Странджа - Йълдъз. За постигането на тази цел Палатата ще осъществи цялостен комплекс от дейности в няколко основни направления.
Основният и най-важен елемент - както и основна част от инвестициите, е на територията на Община Болярово да бъде изградена стартова пилотна материална база за развитие на екологично, природосъобразно биологично агропроизводство и ловен туризъм в района на Странджа - Йълдъз, включваща разсадник за плодови, технически и овощни култури, подходящи за екологично и биологично агропроизводство, пилотно пасище за едър и дребен рогат добитък за производство на екологично чисти и биопродукти и волиери за доотглеждане на птици и доставка на фазани, яребици и кеклици за разселване за целите на ловния туризъм. За тази цел в Община Болярово ще бъдат направени преки инвестиции за над 78 000 Евро.
За ефективното използване на тази база ще бъдат организирани и проведени група от дейности за повишаване на информираността и за обучение - международна конференция, двустранни бизнес срещи, бизнес посещение в Турция и обучение на фермери и експерти по органичен и екологичен агробизнес.
В подкрепа на селскостопанските производители ще бъдат разработени инструменти за консултиране и информиране като информационна брошура, бюро за информиране и консултиране и интернет платформа.
"Надяваме се, че с реализацията на този проект ще дадем необходимия тласък за развитието на органичния агробизнес в района на Странджа - Йълдъз и по този начин - за икономически просперитет на региона съчетан с опазване и съхранение на уникалната природа, и това ще се превърне в добра практика, която може да се прилага и на други места", заяви Председателят на Ямболска ТПП г-н Стойчев.

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008