Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

 
Резултати
 
Една от конкретните цели на проекта е да се съхранят застрашени породи в защитените области – фазани, яребици и кеклици,чрез разселването им и по този начин – да се осигури възможност за развитие на екологични стопански дейности – например ловен туризъм, без да се застрашава екологичния баланс.
За постигането на тази цел бяха изградени 3 волиера за доотглеждане на птици на територията на Община Болярово – Ловна хижа на Български ловно-рибарски съюз. /повече/
 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОТО ЕКОЛОГИЧНО И БИОЛОГИЧНО АГРОЗЕМЕДЕЛИЕ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА – ЙЪЛДЪЗ

Ямболска търговско-промишлена палата в партньорство с Община Болярово и Търговска борса – Къркларели, Турция, изпълнява проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” по програма ФАР Транс-гранично сътрудничество. /повече/

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ТРАНСГРАНИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ АСПЕКТИ НА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОТО ЕКОЛОГИЧНО И БИОЛОГИЧНО АГРОЗЕМЕДЕЛИЕ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА – ЙЪЛДЪЗ

Ямболска търговско-промишлена палата в партньорство с Община Болярово и Търговска борса – Къркларели, Турция, изпълнява проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” по програма ФАР Транс-гранично сътрудничество. /повече/

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ
"ЕДЕН (Райска градина) СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" /повече/

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008