Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България -Турция"

 
 


 

 

ДЕЙНОСТИ

Дейности:

Информационната кампания ще включва следните елементи:
- прес-конференции,
- информационни съобщения
- информационни публикации в пресата.

II. ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ: Анкетно-информационно изследване и анализ на актуалното състояние и развитие на агробизнеса в транс-граничния регион Странджа - Йълдъз и перспективите за неговото развитие.
Чрез тази дейност в проекта се залага възможността чрез използване на средствата и инструментите на социологията да бъде изследвано и анализирано актуалното състояние на агробизнеса - и по-конкретно на екологичния агробизнес, в трансграничния регион Странджа - Йълдъз за използваните и неизползвани досега възможности, които дава тази форма на междусъседски отношения, и за възможностите за неговото интензифициране и развитие, свързани с подобряване на благосъстоянието на населението, живеещо в тези региони. Ще бъдат анкетирани общо 300 представители на агробизнеса и на институциите - 150 от района на Странджа - България, и 150 от района на Киркларели, Турция.
Предвидено е резултатите и данните от изследването да се превърнат в основа на полемиката и тематиката на международната конференция по проекта.

III. ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАРТОВА ПИЛОТНА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНО, ПРИРОДОСЪОБРАЗНО БИОЛОГИЧНО АГРОПРОИЗВОДСТВО И ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА - ЙЪЛДЪЗ, ОБЩИНА БОЛЯРОВО:

3.1. Изграждане и функциониране на разсадник за подходящи плодови, технически и овощни култури, включително и такива чрез възстановяване от местния генетичен фонд, подходящи за екологично и биологично агропроизводство
Тази дейност предвижда изграждане и функциониране на разсадник за подходящи плодови, технически и овощни култури, включително и такива чрез възстановяване от местния генетичен фонд, подходящи за екологично и биологично агропроизводство.
Разсадникът ще бъде изграден на територията на Община Болярово - партньор по проекта.

3.2. Изграждане и управление на пилотно пасище за едър и дребен рогат добитък чрез прилагане на екологични и природосъобразни практики, подходящи и предполагащи производството на екологично чисти и биопродукти
Тази дейност предвижда извършване на всички необходими операции за изграждане и функциониране на пилотно пасище за едър и дребен рогат добитък чрез прилагане наекологични и природосъобразни практики, подходящи и предполагащи производството на екологично чисти и биопродукти.
Пилотното пасище ще бъде изградено на територията на Община Болярово - партньор по проекта, в землището на с. Стефан Караджово.

3.3. Изграждане и управление на волиери за доотглеждане на птици и доставка на фазани, яребици и кеклици за разселване
Тази дейност включва два елемента:
- изграждане на волиери за птици на територията на Община Болярово, с цел да се осигури подходящо място за доотглеждане на малки птици, докато те станат способни да оцелеят в гората.
- Доставка на малки птици от най-застрашените породи
- 300 Колхидски фазана
- 300 яребици
- 300 кеклици

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ЗА ОБУЧЕНИЕ

4.1. Международна конференция "Европейски аспекти на природосъобразното екологично и биологично агроземеделие в района на Странджа - Йълдъз"
Организиране и провеждане на трансгранична конференция в град Ямбол, посветена на насърчаване на устойчивото развитие на Странджа - Йълдъз планина чрез подкрепа за растеж и екологичен агробизнес в светлината на членството на България в ЕС и пред-присъединителната подготовка на Турция. Тематика:
- Социално-икономически преглед на развитието на България и на региона на Странджа в аспекта на трансграничното сътрудничество и Европейската интеграция;
- НАТУРА 2000 - Европейска Екологична Мрежа - принципи, територии, финансиране;
- Инициативи на ЕС, свързани с устойчивото регионално развитие и развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
- Обща селскостопанска политика на ЕС - принципи и основни характеристики;
- Възможности и перспективи на органичното земеделие и животновъдство;
- Екология в селското стопанство и защита на почвите и водите;
- Полезни примери и добри практики от страните членки на ЕС като различни начини за съгласуване на земеделието и съхранението на природата и управление на земите (проектите LIFE и LEADER)
4.2. Двустранни срещи "Фирмено и институционално партньорство за биологичен агробизнес в района на Странджа - Йълдъз планина"
Ще бъдат организирани двустранни срещи между турски и български представители от трансграничния регион - фирми, институции и неправителствени организации, с цел развитие и засилване на сътрудничеството и партньорството в отрасъла и района.

4.3. Посещения "Очи в очи" във фирми и институции, ориентирани и работещи за развитие на органично земеделие в Къркларели, Турция
Планираме организирането на бизнес посещение и обмен на опит на българска делегация, включваща селскостопански производители, търговци и експерти и представители на селскостопански институции от района на Странджа, Община Болярово, в град Къркларели, Турция.
Целга на това посещение е да се обмени опит, мнения, възгледи и да се види как работят институциите в Турция.

4.4. Теоретично и практическо обучение по органично земеделие за предприемачи, фермери и представители на институции
Проектът предвижда организиране на теоретично и практическо обучение по органично и екологично земеделие за предприемачи, фермери и представители на институции. Обучението ще се проведе в Ямболски регион.

V. ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ

5.1. Бюро за информиране и консултиране по биологичен агробизнес и екология (Био-бюро)
Включва създаването на постоянно действащо звено (Био-бюро), което да събира, обработва и предоставя информация, свързана с биологичния агробизнес и агро-производство района Странджа - Йълдъз, да информира и консултира фирми и граждани във връзка с развитието на агробизнеса и съхранението и опазването на уникалните природни ресурси в трансграничния регион.
Био-бюрото ще разполага с два офиса - един в град Болярово и един - в Ямбол.

5.2. Информационно издание "Органично земеделие: Факти и цифри. Добри европейски практики"
Ще бъде подготвено, отпечатано и разпространено информационно издание, включващо информация за:
- Правна основа на органичното земеделие в България;
- Факти и цифри за органичното земеделие;
- Добри практики в сферата на органичното земеделие и развитието на селските райони в ЕС.

5.3. Многоезична виртуална интернет платформа за дистанционно информиране и консултиране в областта на биологичното и екологичното агропроизводство.
Проектът предвижда разработване, внедряване и експертно поддържане на специално разработена за целите на проекта и за улеснение на обмена на информация между двата региона от България и Турция Интернет платформа с възможности за информационен трансфер. Страницата ще съдържа голяма част от информацията и тематиката, съпътстваща дейностите по проекта, а също и информацията, която е предвидена да бъде представена по време на международната конференция.
Интернет приложението ще бъде разработено на български език, някои от секциите на турски език, като основната информация за проекта и за основните дейности и инициативи ще бъде публикувана и на английски език.

5.3.1. Интернет приложение с възможности за информационен трансфер и консултиране по темите на проекта
5.3.2. Месечен он-лайн бюлетин на български и на турски езици "ЕДЕН Странджа -Йълдъз"
5.3.3. Он-лайн каталог на фирми, производители, предприемачи и търговци, работещи в агробизнеса, от трансграничния регион

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.01.02.01-04 "ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа - Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция", "Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие на района на Странджа планина".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.последно обновяване на 28.11.2008