ПРОГРАМА ФАР ФИНАНСИРА е-ФЕРМЕР В ЯМБОЛ

ЯТПП ще прилага иновации в трансграничния агробизнес

Първият одобрен и реализиран проект през 2005 г. трасира укрепването на капацитета на партньорите от областта на търговията, производството и индустрията, вторият беше посветен на трансграничния агробизнес и органично земеделие и сега третият е посветен на иновациите във фермерството. Проектът ще бъде обезпечен общо с финансиране от 50 855 Евро, като ЯТПП ще участва със собствени средства като принос от 7 081 Евро.
Използването на новите информационни и комуникационни технологии ще бъде насърчено чрез една научна трансгранична конференция, посветена на проблема, две обучения на 60 фермери в България и Турция по използване на информационни технологии и за използване на международни и местни Интернет сайтове за селското стопанство, две партньорски посещения на български и турски фермери за обмяна на опит в двете страни, информационен Интернет портал за обмен на информация и самообучение на три езика - български, турски и английски, както и печатно издание по тематиката.
Очаква се в дейностите да се включат пряко над 300 фермери от трансграничния регион на Ямбол и Одрин, и още около хиляда - дистанционно и непряко.


 

Тази интернет платформа е разработена в рамките на
Проект BG 2005/017-453.02.01.01-11
"Е-ФЕРМЕР - новите технологии в подкрепа на селското стопанство в транс-граничния регион" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.

Последно обновяване на 14.11 2008