.
ЗА ПРОГРАМА ФАР "ТГС - България - Турция"


ПРЕДИСТОРИЯ
С оглед укрепването на транс-граничното сътрудничество в техния общ граничен регион, България и Турция решиха през 2002г. да започнат изпълнението на Съвместен Фонд за Малки проекти (СФМП). Българските и турските власти проведоха две срещи, първата в гр.Едирне на 25 Февруари 2003г. и една последваща в гр. София на 7 Април 2003г., на която бе постигнато споразумение схемата за СФМП да бъде включена в програмата за пред-присъединителна финансова подкрепа за 2003г.
Oбщите насоки на Програмата за Транс-гранично сътрудничество са заложени в Наредба № 1628/94 от 4 Юли 1994г. на Европейската комисия, която на п
о късен етап е заменена с Наредба №2760/98 от 18 Декември 1998г. на Европейската комисия и Наредба № 1596/2002.
В рамките на тези Наредби се посочва конкретна препоръка за създаването на Съвместни фондове за малки проекти за насърчаване на участието на местни и регионални власти в транс граничното сътрудничество. Тези фондове ще се използват за подпомагане възможностите на организациите и други институции на демократичното общество (такива като търговски палати, търговско-промишлени камари, търговски сдружения, занаятчийски сдружения, не правителствени организации, училища и университети.) за идентифициране и развитие на съвместният фонд "от хора за хора" с транс-гранично влияние.
СФМП ще играе ключова роля в подобряването на административния капацитет на местни и регионални власти.
Гъвкавите механизми с относително бърз период на изпълнение, какъвто е СФМП, целящ да подкрепя малки не-инвестиционни проекти от типа хора-за хора, насочени към идентифициране на местните нужди се смятат, че ще бъдат ефикасен инструмент за насърчаване развитието на директните връзки между общностите, институциите и организациите в граничния регион.
СФМП са част от процеса на създаване на интегрирани гранични региони. Тези действия са важен елемент за подкрепата на социално-икономическата интеграция на граничните региони между България и Турция.
Изпълнението на СФМП 2003 изцяло е в съответствие с Практическото ръководство за финансиране на европейски проекти , което е в сила от 1 Януари 2001 и измененията им от 2003.
Общата отпусната сума за СФМП България - Турция 2003 е в размер на 500 000 Евро за страна. Отделно от тези фондове, ЕС може да финансира индиректно сума не повече от 7% от общата отпусната сума (максимум 35 000 Евро на страна) за покриване на административните разходи за подкрепа на СФМП.

1.2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА И ПРИОРИТЕТНИ ВЪПРОСИ ЗА 2001 Г.
Общата цел на СФМП между България и Турция е да подпомага малки, не инвестиционни проекти от типа "от хора за хора", да насърчава дейности от транс гранично естество, включващи местни институции и организации от граничните региони.
СФМП подкрепя ключовите цели на програмата за ТГС България -Турция, основно целящи подпомагане на граничните региони да преодолеят специфичните си проблеми породени от тяхната относителна изолация в рамките на националната икономика, да премахне съществуващите различия между транс граничните региони и постепенно да доведе до изравняване на икономическото и социалното им развитие.
СФМП също насърчават и подкрепят създаването и развитието на устойчиви мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, и връзки между тези мрежи, с глобалните мрежи на Европейския съюз.
1.2.1.Основните цели на СФМП включват:
подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави, основно на местно ниво;
подкрепа бъдещото развитие на икономическия потенциал на граничния регион.

1.2.2. Непосредствени цели:
усилване на местното сътрудничество между региона;
стимулиране и подкрепа за създаване на общи транс гранични структури за изпълнение между местните и регионалните власти в граничните региони;
подкрепа за развиване на възможностите и способностите на местните организации за разработването и изпълнението на съвместни проекти в рамките на граничните райони;
подкрепа на местната/регионалната икономическо развитие и заетост и подобряване на културния статус в граничния регион;
развитие и заздравяване на ефективни структури за изпълнението на съвместни проекти.

1.2.3. Приоритетни насоки:
СФМП ще финансира малки не инвестиционни проекти от типа "от хора за хора" в следните приоритетни области:
Икономическо развитие - фокусирано върху проекти укрепващи икономическата основа на граничния регион;
Околна среда - проекти фокусирани върху специфични последици свързани се на околната среда в региона;
Туризъм - в областта на "меки" проекти за развитие на туризма в региона;
Културен обмен - акцентиране върху значимостта на културното наследство и установяване на дълготрайно и устойчиво сътрудничество;
Местна демокрация - схемата ще подобри капацитета на организационната структура на публичната администрация и на другите институции на местно и регионално ниво;
Проучвания в областта на планирането и развитието - създаване на условия за общо планиране и съвместно определяне на приоритетите за развитие
Предложените дейности трябва да покажат доказуем и устойчив във времето ефект.

По програма ФАР "ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ", Бюджетна линия: BG2003/005-632.02.01 бяха одобрени 11 проекта, от които 4 в Ямболска област.

 

 

 


 

последно обновяване 30.10.2006

нагоре

Тази интернет платформа е разработена в рамките на Проект "Форум за бизнес партньорство- България- Турция" и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество България-Турция.
"Тази интернет платформа е разработена с финансовата подкрепа на ЕС. Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз"