[BG] [EN] [TU]


 
PROJE:
PROJE BG 2004/016-715.02.01-07

““Yambol – Edirne – Kırklareli bölgesinin ekonomik gelişimi için yeni bir şans - Sınır aşırı zirai ticaret”

PARTNERLER
PROJE PARTNERLERİ:

- Yambol Ticaret ve Sanayi Odası – lider organizasyon
Türkiye’den Partnerler:
- Edirne Genç Müteşebbisler Birliği
- Kırklareli Ticaret Borsası
Bulgaristan’dan Partnerler:
- Yambol Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Ajansı

AMAÇLAR
Projenin temel amacı, temel ekonomik sektörleri ziraat – hayvancılık ve bitki yetiştiriciliği olan Yambol – Edirne – Kırklareli bölgesinde AB ziraat politikasının başarılı bir şekilde uygulanmasına destek olmak ve ziraat ile zirai ticaret alanlarında refah ve ekonomik gelişme için koşulların yaratılmasıdır.
Bu bağlamda proje, kati hedef olarak kendine sınır aşırı bölgede yaşayan ve zirai ticaret alanında çalışan insanlara destek sağlamayı belirlemiştir:
- Sektörün gelişimi ve eğilimlerine dair zengin ve güncel bilgiye erişime sahip olmak;
- Kendi aralarında bilgi alışverişi imkanına sahip olmaları;
- Hayvanlardaki hastalık ve salgın hastalıklardan (“kuş gribi”, veba, toplu hastalıklar) kaynaklanan tehlikeler, ziraatte ekoloji, Organik tarım ve hayvancılık, genetik olarak geliştirilmiş organizmalar, bölge için gelecek vaat eden yeni kültür ve ırklar gibi güncel ve gelecek vaat eden zirai üretimlere yönlendirilmeleri.

Projenin diğer net hedefi de sınır aşırı bölgedeki zirai ticaretin güncel durumunun ve halkın refah seviyesinin geliştirilmesiyle ilgili gelişimlerin arttırılması imkanlarının araştırılmasıdır.
Projenin bir diğer net hedefi de sınır aşırı bölgede yaşayan ve ziraat sektöründe çalışan insanların AB’nin bu sektör için, köy alanlarının gelişimi için, hayvancılık ve tarım yatırımları için ve belirli zirai üretim sübvansiyonları için öngörülen fonlarından başarılı bir şekilde yararlanmaları için bilgilendirilmeleri ve hazırlanmalarıdır.
Projenin gerçekleştirilmesi yanı zamanda tarım üreticilerinin veri bankasının yaratılması, aralarında birebir görüşmelerin gerçekleştirilmesi, ürün, teknoloji ve üretimlerin karşılıklı olarak tanıtılması ile de ilgilidir.

HEDEF GRUPLAR
Proje, Bulgaristan ve Türkiye sınır aşırı bölgesindeki zirai tarımda ve onun gelişiminde dolaylı veya doğrudan yer alan kişilere yöneliktir.

Projenin doğrudan lehdarları:
- Zirai üreticiler ile sektörün diğer temsilcileri – Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri, Yambol Bölgesi Kalkınma ve Yatırım Ajansı, Edirne Genç Müteşebbisler Derneği ve Kırklareli Ticaret Borsası – 150 kişi
- Bu kurumların çalışan ve uzmanları yerel makamlar ve merkezi yönetim organlarının uzman ve temsilcileri – 40 kişi.
- Tarım uzmanları, zooloji mühendisleri ve uzman veterinerler – 20 kişi.
- Bilim adamları, öğretim görevlileri ve üniversite öğrencileri – 10 kişi.

FAALİYETLER
1. Projenin amaç ve imkanlarına dair bilgilendirme kampanyası
Bu faaliyet, Bulgaristan’dan Yambol ile Türkiye’den Edirne ve Kırklareli bölgeleri arasındaki sınır aşırı işbirliği için olumlu ve elverişli enformasyon ortamını geliştirme aracının sağlanması olarak planlanmıştır.
2. Sınır aşırı bölgede zirai ticaretin durumu ve geliştirilmesi ile güçlendirilmesi imkanlarına dair Anket-enformasyon araştırması ve analizi
Projedeki bu faaliyet, sosyolojinin araç ve enstrümanlarının kullanılarak Yambol, Edirne ve Kırklareli sınır aşırı bölgesindeki zirai ticaretin durumun, komşular arası ilişki türünün şimdiye kadar kullanılan ve kullanılmayan imkanları, bu bölgede yaşayanların refah seviyesinin iyileştirilmesi ile ilgili olan geliştirme ve güçlendirilme olanaklarının araştırılması ve analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuç ve verilerin, “Bulgaristan – Türkiye sınır aşırı bölgesinde zirai ticaretin geliştirilmesinde Avrupa yönleri” uluslararası konferansında tartışma konusuna zemin oluşturmaları öngörülmektedir.
3. “Bulgaristan – Türkiye sınır aşırı bölgesinde zirai ticaretin geliştirilmesinde Avrupa yönleri” uluslararası konferansı
Bulgaristan ve Türkiye’nin AB entegrasyonu bakımından Yambol, Edirne ve Kırklareli (Güneydoğu Trakya) sınır aşırı bölgelerindeki zira ticaretin yoğun bir şekilde geliştirilmesine adanmış olan uluslararası konferansın Yambol şehrinde gerçekleştirilmesi.
Konular:
• Sınır aşırı işbirliği ve Avrupa entegrasyonu bakımından, Bulgaristan’dan yambol bölgesi ile Türkiye’den Edirne ve Kırklareli bölgelerinin gelişimin sosyo-ekonomik değerlendirmesi
• AB ortak tarım politikası.
• Zirai ticaretin geliştirilmesine dair yeni yöntemler – organik tarım ve hayvancılık ve / veya genetik geliştirilmiş organizmalar.
• Ziraatte ekoloji ile toprak ve suların korunması.
• Yeni kültür bitkileri ve ırk hayvanları – ziraatin yoğun olarak geliştirilme imkanları.
• AB’de sınır aşırı işbirliği alanında yararlı örnek ve uygulamalar.
4. İkili ticari toplantılar "Bulgaristan ve Türkiye arasında ziraatte işbirliği"
Sektörde ticari işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla Bulgar ve Türk şirketleri arasında ikili toplantılar düzenlenecek. İkili ticari toplantılar, katılımcı şirketler tarafından önceden bildirdikleri ilgi alanlarına gör önceden hazırlanmış olan programa göre gerçekleştirilecektir.
5. Edirne ve Kırklareli Ticarer Borsaları ve Sanayi Sitelerine ticari gezi ve bilgi alışverişi
Yambol bölgesinden zirai üreticiler, tüccarlar, işleme sektörü, ziraat makineleri ve teçhizatı şirketlerini de içerecek olan Bulgar delegasyonu için Edirne ve Kırklareli Ticaret Borsası ve sanayi sitelerine ticari gezi ve bilgi alışverişi organize edilecek. Ziyaretin amacı görüş, deneyim ve fikir alışverişinde bulunmak ve Türkiye’deki kurumların nasıl çalıştığını görmektir.
6. Zirai ticaret sektörünü bilgilendirme ve danışmanlık bürosu (ZTSBDB)
Sınır aşırı bölgede tarım ve zirai ticarete ilişkin bilgi toplama, işleme ve sunma, sınıraşırı işbirliği ve zirai ticaretin güçlendirilmesi ile ilgili olarak vatandaş ve şirketlere danışmanlık hizmeti verecek ve bilgilendirecek olan, sürekli olarak faal olan yapılanmanın (ZTSBDB) hazırlığını ve gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. ZTSBDB, proje lideri olan Yambol Ticaret ve Sanayi Odası’nın merkez ofisinde konuşlanacaktır.
7. Zira ticaret alanında uzaktan ticari danışmanlık ve bilgilendirme için çok dilli sanal internet platformu
7.1. Proje problematiğine dair danışmanlık ve bilgi transferi imkanına sahip İnternet uygulaması
Proje, Bulgaristan ve Türkiye’den iki bölge arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla ve proje amaçları doğrultusunda özel olarak enformasyon transferi imkanına sahip olan internet sayfasının hazırlanması, uyarlanması ve profesyonelce desteklenmesini öngörmektedir.
Özellikle de, Bulgarca ve İngilizce olmak üzere online olan tüm kullanıcıların “Soru - cevap” hizmeti aracılığıyla etkin ve kesin danışmanlık hizmetini kullanma olanağı son derece yararlıdır.
7.2. “Sınır aşırı zirai ticaretin görünümü” adlı Türkçe – Bulgarca aylık online bülten
Bölgedeki zira ticaretin gelişimi ile ilgili olan konulara dair yararlı bilgilerin, ortak tarım politikası ile ilgili olan AB’den haberlerin ve işbirliği imkanlarının sunulacağı Türkçe ve Bulgarca online aylık bültenin yayınlanması.
Proje partnerleri, ili ülke ile iki bölge ve örgütler arasındaki ikili ilişkilere dair bilgileri toplayacak, işleyecek, genelleştirecek ve analiz edeceklerdir. Bültendeki veriler her iki dilde Bulgarca ve Türkçe olarak yayınlanacak.
7.3. Sınır aşırı bölgeden zirai ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler, üreticiler, müteşebbis ve tüccarların yer alacağı online katalog
Proje, sanal internet platformunun bir kısmında, sınır aşırı bölgeden zirai ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler, üreticiler, müteşebbis ve tüccarlar ile çalışanlar ve/veya bu bölgelerden ticari partnerler ile işbirliğinde bulunmak isteyenlerin yer alacağı Bulgarca ve Türkçe online ticari kataloğun yapılandırılmasını öngörmektedir.

BEKLENEN NETİCELER
Projenin gerçekleştirilmesinin neticesinde sınır aşırı bölgedeki zirai ticaretin gelişmesi, Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikası ve bölge için önem arzeden bu sektörün hızlandırılmış şekilde gelişmesi bakımından zirai ticaret alanındaki müteşebbisler, üreticiler, uzmanlar ve çalışanlar ile yerel idare ve kurum temsilcilerinden oluşan büyük bir grubun haberdar olma seviyesi arttırılacaktır.
Aralarındaki karşılıklı güven arttırılacak ve böylece Avrupa ortak politikalarının uygulanmasına ve kullanılmasına dair “garanti”ye dönüşecektir.
Kesin neticeler:
- Bulgaristan – Türkiye sınır aşırı bölgedeki zirai ticaretin gelişmesinde Avrupa yönlerine dair uluslararası konferansla bilgilendirilen ve daha yüksek uzman hazırlığı sahip katılımcılar – üreticiler, uzmanlar ve idareciler – 180 kişi.
- Her iki tarafın zira ticaret temsilcileri (ikili ziyaret katılımcıları) arasında gerçekleştirilmiş yeni ve iyileştirilmiş ticari işbirliği – yaklaşık 100 müteşebbis ve idareci.
- Sınır aşırı bölgede zirai ticaretin araştırılmış ve analiz edilmiş olan gelişme durumu ve ona dair gelişimin ve güçlendirilmesine dair imkanlar – Bulgaristan ve Türkiye’den 300 kişiyle yapılan anket.
- Her iki taraftan danışmanlık hizmeti sunulmuş ve profesyonelce bilgilendirilmiş olan şirket ve müteşebbisler – 350’den fazla.
- Sınır aşırı bölgedeki zira ticarete dair sorunlar hakkında bilgilendirilen internet platformu kullanıcıları – 1000’den fazla kişi.
- Medya aracılığıyla ziraati geliştirmeye yönelik yeni olanaklar ve AB entegrasyonunun sağladığı imkanlar hakkında etraflıca bilgilendirilmiş olan Bulgaristan ve Türkiye’deki sınır aşırı bölgenin iş çevreleri ve nüfusu.


 

Last Updated 25.09.2007

- Bu internet platformu “Yambol – Edirne – Kırklareli bölgesinin ekonomik gelişimi için yeni bir şans - Sınır aşırı zirai ticaret” BG 2004/016- 715.02.01-07 PROJESİ çerçevesinde geliştirilmiş olup AB’nin “Bulgaristan - Türkiye” sınır aşırı işbirliği PHARE programının mali desteği ile gerçekleştirilmektedir.
İçeriğine dair tüm sorumluluk Yambol Ticaret ve Sanayi Odası’na aittir. Hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin tutumu olarak kabul edilmemelidir.