[БГ] [EN] [TUR]

 

ЦЕЛИ
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
ДЕЙНОСТИ
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ПАРТНЬОРИ

Главната цел на проекта е да съдейства за успешното прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС в транс-граничния регион на Ямбол, Одрин и Къркларели, в който основните икономически отрасли са селското стопанство – животновъдство и растениевъдството, и да бъдат създадени условия за икономическо развитие и просперитет в сферата на селското стопанство и агробизнеса.
В този смисъл проектът си поставя като конкретна цел да осигури подкрепа за хората, живеещи в транс-граничния регион и работещи в сферата на агробизнеса:
- Да получат достъп до богата и актуална информация за тенденциите в развитието на отрасъла;
- Да получат възможност за обмен на информация между тях самите;
- Да бъдат насочени към актуални и перспективни селскостопански производства като органично земеделие и животновъдство, генетично модифицирани организми, перспективни за региона нови сортове и породи, екология в селското стопанство, заплахите, произтичащи от епидемии и пандемии по животните ("птичи грип", чума, масови болести).
Друга конкретна цел на проекта е да бъде извършено проучване на актуалното състояние на развитието на агробизнеса в транс-граничния регион и на възможностите неговото интензифициране и развитие, свързани с подобряване на благосъстоянието на населението.
Друга конкретна цел на проекта е хората, живеещи в транс-граничния регион и работещи в селското стопанство, да бъдат информирани и подготвени за успешно използване на фондовете на ЕС, предназначени за този отрасъл, за развитие на селските райони, за инвестиции в земеделие и животновъдство, както и на субсидии за конкретни селскостопански продукти и производства.
Изпълнението на проекта е свързано и със създаването на база данни на земеделски производители, осъществяване на директни срещи между тях, взаимно представяне на продукти, технологии и производства.

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.