[БГ] [EN] [TUR]

 


СЕРТИФИКАТ ЗА СЕМЕНАТА ЗА ПОСЕВ


Семената за посев на пшеница, ечемик, слънчоглед, коноп, царевица, зеленчуци, цвекло и картофи не могат да се продават без сертификат от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към земеделското министерство. Това е записано в наредба № 8 от 20.03.2007 г. за процедурите по сертификация и одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите на зърнените, маслодайни, влакнодайни, фуражни, зеленчукови растения, картофи и цвекло, обнародвана в последния брой на Държавен вестник от 26.03.2007г.
Документите се издават след положителни лабораторни резултати и инспекции на семената, направени на полето. Фермерите трябва да имат разрешително за производството или вноса на семена, издадени от земеделското министерство. Заявленията за получаване на сертификат се подават в регионалните земеделски служби до 30 дни от покълването на посевния материал. Проверките се правят на полето, като се гледа дали културите съответстват на заявения в документите произход на материала. Семената се проверяват за чистота, кълняемост и влага само в одобрени лаборатории, като пробите се плащат от производителите или търговците. Качествените семена получават фитосанитарен паспорт и могат да се продават на пазара. Анализите се плащат по тарифа, определена от земеделското министерство, която всяка година се актуализира.
За фуражните култури се прави и последващ контрол при съхраняването на семената. След като се издаде акт за хамбарен контрол, производителите на семена могат да ги пакетират. Опаковките могат да бъдат от хартия, синтетичен материал, метално фолио или естествени материи и след запечатването на семената те не могат да бъдат отваряни без съгласието на инспекторите от агенцията. Етикетите за семената се издават от териториалните служби на агенцията по сортоизпитване, които отчитат използваните етикети. Целта е да не се допускат некачествени семена във вече одобрени партиди.
Когато партидите отговарят на изискванията, сертификатът се издава от директора на сортоизпитващата агенция. Това става най-късно до 5 дни след получаване на лабораторните анализи за посевни качества. Документите важат една година от датата на направените анализи. Сертификатите се издават в два екземпляра, като единият остава в териториалната служба, извършила анализа на семената. Ако при последващи проверки се установяват нарушения в качеството на семената, заявителите имат право да поискат арбитражен лабораторен анализ.
Специални процедури се прилагат при одобрението на изходните семена за картофите. При методите на микроразмножаване (in vitro) се спазват специални условия за производство и търговия с базовите семена. Те трябва да отговарят на съответните класи, прилагани в Европейския съюз. Отново се правят инспекции на полето, въз основа на което се издава лабораторен анализ за теста. Изпълнителната агенция за семеконтрол издава документ за одобрение на изходните семена по образец, одобрен от изпълнителния директор. В наредбата са указани и условията за клонова селекция на семената.

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.