[БГ] [EN] [TUR]

 


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЕВРОПЕЙСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА АГРОБИЗНЕСА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН - БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ"

13 и 14 Април 2007 в гр. Ямбол

Една от основните дейности, свързани с реализацията на проект "Транс-граничният агробизнес - новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол - Одрин - Къркларели" е провеждането на Международна конференция "Европейски аспекти в развитието на агробизнеса в трансграничния регион - България - Турция" посветена на интензивното развитие на агробизнеса в трансграничните региони на Ямбол, Одрин и Къркларели (Югоизточна Тракия) в светлината на интеграцията на България и Турция в ЕС.
Тематика:
o Социално-икономически преглед на развитието на България и Ямболски регион и на Турция - Одрин и Киркларели в аспекта на трансграничното сътрудничество и Европейската интеграция;
o Обща селскостопанска политика на ЕС;
o Нови пътища за развитие на агробизнеса - органично земеделие и животновъдство и / или генетично модифицирани организми;
o Екология в селското стопанство и опазване на почвите и водите;
o Нови сортове растения и нови породи животни - възможности за интензивно развитие на селското стопанство.
o Полезни примери и практики в сферата на трансграничното сътрудничество в ЕС.
Очаква се в конференцията, която ще се проведе на 13 и 14 Април 2007 в гр. Ямбол, да вземат участие над 150 представители на агробизнеса, експерти и професионалисти в областта на селското стопанство, представители на местните власти и ключови обществени фигури от двете страни.

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.