[БГ] [EN] [TUR]

 

ПРОГРАМА ФАР
"ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ"
Бюджетна линия: BG 2003/000.632.03
СЪВМЕСТЕН ФОНД ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ

1.1. ПРЕДИСТОРИЯ
С оглед укрепването на транс-граничното сътрудничество в техния общ граничен регион, България и Турция решиха през 2002г. да започнат изпълнението на Съвместен Фонд за Малки проекти (СФМП). Българските и турските власти проведоха две срещи, първата в гр.Едирне на 25 Февруари 2003г. и една последваща в гр. София на 7 Април 2003г., на която бе постигнато споразумение схемата за СФМП да бъде включена в програмата за пред-присъединителна финансова подкрепа за 2003г.
Oбщите насоки на Програмата за Транс-гранично сътрудничество са заложени в Наредба № 1628/94 от 4 Юли 1994г. на Европейската комисия, която на по късен етап е заменена с Наредба №2760/98 от 18 Декември 1998г. на Европейската комисия и Наредба № 1596/2002.
В рамките на тези Наредби се посочва конкретна препоръка за създаването на Съвместни фондове за малки проекти за насърчаване на участието на местни и регионални власти в транс граничното сътрудничество. Тези фондове ще се използват за подпомагане възможностите на организациите и други институции на демократичното общество (такива като търговски палати, търговско-промишлени камари, търговски сдружения, занаятчийски сдружения, не правителствени организации, училища и университети.) за идентифициране и развитие на съвместният фонд “от хора за хора” с транс-гранично влияние.
СФМП ще играе ключова роля в подобряването на административния капацитет на местни и регионални власти.
Гъвкавите механизми с относително бърз период на изпълнение, какъвто е СФМП, целящ да подкрепя малки не-инвестиционни проекти от типа хора-за хора, насочени към идентифициране на местните нужди се смятат, че ще бъдат ефикасен инструмент за насърчаване развитието на директните връзки между общностите, институциите и организациите в граничния регион.
СФМП са част от процеса на създаване на интегрирани гранични региони. Тези действия са важен елемент за подкрепата на социално-икономическата интеграция на граничните региони между България и Турция.
Общата отпусната сума за СФМП България - Турция 2004 е в размер на 500 000 Евро за страна. Отделно от тези фондове, ЕС може да финансира индиректно сума не повече от 7% от общата отпусната сума (максимум 35 000 Евро на страна) за покриване на административните разходи за подкрепа на СФМП.

1.2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
Общата цел на СФМП между България и Турция е да подпомага малки, не-инвестиционни проекти от типа "от хора за хора", да насърчава дейности от транс-гранично естество, включващи местни институции и организации от граничните региони.
СФМП подкрепя ключовите цели на програмата за ТГС България –Турция, основно целящи подпомагане на граничните региони да преодолеят специфичните си проблеми породени от тяхната относителна изолация в рамките на националната икономика, да премахне съществуващите различия между транс граничните региони и постепенно да доведе до изравняване на икономическото и социалното им развитие.
СФМП също насърчават и подкрепят създаването и развитието на устойчиви мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, и връзки между тези мрежи, с глобалните мрежи на Европейския съюз.
1.2.1.Основните цели на СФМП включват:
• Намаляване на негативния ефект от живота близо до границата;
• подкрепа за бъдещото устойчиво развитие на икономическия потенциал на граничния регион.

1.2.2. Непосредствени цели:
• Подобряване и засилване на местното сътрудничество между хората от граничните региони;
• Насърчаване и подкрепа за създаване и по-нататъшно развитие на устойчиви мрежи за сътрудничество между местните и регионални власти и организации;
• Повишаване на човешкия и институционалния капацитет за сътрудничество и участие в бъдещи програми за развитие;
• Подкрепа за развитие конкретно на не-големи по мащаб дейности "от хора за хора" от двете страни на границата.

1.2.3. Приоритетни области
• Икономическо развитие – подкрепа и координация на съвместни проекти за насърчаване на сключване на транс-гранични споразумения за партньорство и за засилване на съществуващиге отношения между организациите и администрациите от граничните региони;
• Туризъм – подкрепа за подготовка и изпълнение на съвместни проекти, свързани със защита, възстановяване и популяризация на общи културни, архитектурни, художествени, исторически, природни и туристически ресурси в граничния регион;
• Културен обмен – подкрепа за засилване на отношенията и за създаване на транс-гранични мрежи между университети, училища и научни институти за обмен на студенти, за съвместни спортни и културни дейности за младежите от двете страни, за обучителни инициативи за популяризиране на новите технологии и иновации, за съвместни научни изследвания и за съвместни проучвания на историята и традициите на региона;
• Изграждане на институционален капацитет на местно равнище – подкрепа за интензифициране на институционалното взаимодействие и сътрудничество в граничния регион чрез подобряване на уменията на организационните структури в местните и регионални администрации и в други области на гражданското общество.
Предложените дейности трябва да покажат доказуем и устойчив във времето ефект.

г.

 

 

 


 
Последно обновяване 25.09.2007

Тази интернет платформа е разработена в рамките на ПРОЕКТ BG 2004/016-715.02.01-07 “Транс-граничният агробизнес – новият шанс за икономическо развитие на региона Ямбол – Одрин – Къркларели"и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество България-Турция".
Цялата отговорност за съдържанието й е на Ямболска търговско-промишлена палата. При никакви обстоятелства не трябва да бъде приемано за позиция на Европейския съюз.