ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

връщане

Зададени въпроси и техните отговори за секция "Въпроси и отговори" на страницата по проект "Форум Европа - Ямбол - 2004" на Ямболска търговско-промишлена палата

Въпрос Отговор
1. Като българин ще имам ли възможност да работя в някоя страна от ЕС след присъединяването на България към него? Един от основните принципи на Европейския съюз е свободното движение на хората. Всички граждани на отделните страни членки могат да живеят, да работят и да гласуват в която си страна изберат. Свободното движение на работници е крайъгълен камък в преговорите по глава "Свободно движение на хора" със страните кандидатки. Европейският съюз разработи обща политика по този въпрос по отношение на всички страни, които водят преговори. Политическото и практическото значение на тази сфера от общото законодателство, както и чувствителността на тази тема и несигурността на движението на работната ръка накара Комисията да предложи преходни периоди. Те не са задължителни и някои страни могат да отворят трудовия си пазар още с приемането на нови страни в Съюза.
· Комисията предлага 2-годишен преходен период, през който всяка страна членка ще прилага своята политика по отношение на приема на работници от новоприетите държави. В зависимост доколко либерални са националните правила и възгледите на всяко отделно правителство, някои държави могат да се откажат от възможността за налагане на преходните периоди и да отворят веднага трудовия си пазар за работници от новоприетите страни.
· По време на преходния период ще се правят периодични прегледи на състоянието на трудовия пазар. Това означава, че ако някоя страна от ЕС е приела преходни периоди, но междувременно реши, че се нуждае от допълнителна работна ръка, може да отвори трудовия пазар. В края на двугодишния период автоматично ще се прави преглед по този въпрос. След първите 2 години преглед на споразумението може да се прави по искане на новите членки и след доклад на Европейската комисия. В крайна сметка последната дума ще имат засегнатите страни членки.
· Преходният период не може да продължава повече от 5 години. Той може да бъде продължен с не повече от 2 години по искане на страна членка на ЕС ако нейният трудов пазар е силно разтърсен от притока на чужда работна сила.Преходните периоди предполагат запазването на всички права на онези граждани от все още неприетите страни кандидатки, които вече живеят и работят в страните членки на ЕС. Споразуменията за преходните периоди ще гарантират и правата на членовете на техните семейства.Някои страни от Европейския съюз вече обявиха, че няма да въвеждат ограничителни преходни периоди и ще отворят трудовите си пазари за граждани от новоприетите държави. Други като Австрия и Германия ще имат правото да прилагат повече защитни мерки на трудовия си пазар, особено в сектора на услугите, тъй като те граничат с няколко страни кандидатки
Какви са шансовете на българския бизнес при сблъсъка с конкуренцията на европейския пазар? Приемът на нови страни в ЕС означава и разширяване на възможностите за бизнеса. Един по-голям Съюз ще привлече нови инвестиции, ще стимулира растежа на брутния вътрешен продукт и ще разкрие нови перспективи пред търговията.
Разширението ще увеличи обема на единния пазар, където търговци и инвеститори трябва да договарят само общи износни тарифи, общи правила и процедури.
Практиката сочи, че няма страна, която е станала член на Евросъюза и чието благоденствие не се е повишило. Това в особено голяма степен се отнася за страни като Гърция, Испания и Португалия, които имат сходно развитие, както България - от диктатура към демокрация. Присъединяването на Ирландия, която бе една от държавите с най-нисък брутен вътрешен продукт в Западна Европа, също е показателен пример за последствията от присъединяването към голямото европейско семейство.
Принципът за свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали ще даде възможност на българските производители да продават продукцията си във всички страни на Съюза. Тя ще трябва да отговаря на основните технически стандарти и изисквания за безопасност. Строгото спазване на директивите на ЕК е гаранция за функционирането на свободния пазар, затова всяка страна кандидатка трябва да изпълнява без преходни периоди заложените изисквания в Глава 1 от преговорите за свободно движение на стоки.
Свободното движение на капитали ще облекчи дейността на чуждите инвеститори, от което може да се очаква повишаване на обема на влаганите в българската икономика средства. Принципите на свободния пазар ще позволят на по-конкурентни компании да заемат местата на българските след приема, ако те не са готови за този сблъсък. Чрез помощите по редица програми Европейският съюз стимулира България да изгради такава икономическа среда, която да защити българските производители след излизането им на свободния пазар.
По отношение на земеделието изследванията на ЕК сочат, че членството в ЕС ще подобри перспективите на фермерите от страните кандидатки. Приемът в Съюза ще има положителен ефект дори и при най-песимистичните сценарии. В обратния случай - оставане извън Съюза - перспективите пред земеделието не са добри. Дори без преките субсидии, на които се радват сегашните държави членки, новоприетите страни ще увеличат производството на зърнени култури, които пазарът на ЕС може да поеме. Животновъдството ще остане на сегашните си нива. Дисбаланси не се очакват, като прогнозите са Централна и Източна Европа да се специализират в зърнопроизводството и растениевъдството, а Западна Европа - в животновъдството.
Приемът в ЕС ще облекчи българските предприемачи и в друг аспект, тъй като практиката на Съюза е лицензионните режими да се намалят до минимум.
Ако работя в друга страна членка и се установя там, какви права ще имам? · Гражданите на ЕС имат право да работят в друга страна членка без разрешително за работа, а за граждани на новоприетите страни важат разпоредбите за преходните периоди;
· Равно третиране на наетите чуждестранни работници;
· Чуждестранните работници имат право на същите социални придобивки и данъчни облекчения, както и местните работници. Те могат да се ползват от същите права и облаги във връзка с осигуряване на жилище. На практика това означава, че чуждестранните работници могат да кандидатстват за общински жилища, както и да закупят жилище. Що се касае до социалните облаги и данъчни облекчения, презумпцията е, че местните работници не могат да бъдат в привилегирована позиция спрямо чуждестранните работници;
· Членовете на семействата на работниците, независимо от тяхната националност, имат право да заминат и да се установят при тях;
· Пълна координация на системите за обществено осигуряване. Има се предвид следното:
· а/ Експорт на пенсии и други социални осигурителни плащания. Работниците запазват придобитите от тях права и при преместването си в друга страна членка на ЕС;
· б/ Натрупване на вноските за социално осигуряване - сумират се вноските, направени от работника в страните, в които е работил, за да може той да има гарантирано адекватно покритие и застраховка в новата страна; вноските се сумират, както биха се сумирали, ако лицето никога не е сменяло работното си място.
· Равно третиране - т.е. семейството на работника има право на същите семейни помощи, както и местните работници;
· Изцяло ще се прилагат разпоредбите на Общността за взаимно признаване на професионални квалификации;
· В миналото работниците от страните кандидатки се радваха на еднакво третиране само по отношение на условията на труд, трудовото възнаграждение и нормативните разпоредби за освобождаване от работа. С разширяването на ЕС те ще бъдат в много по-благоприятно положение.
Разпоредбите на Общността дават на работника правото да отиде на работа в друга страна, те също така осигуряват и рамката (признаване на квалификации, координация на системите за обществено осигуряване), която позволява на лицата да упражняват това свое право.
Какво означава за мен като български гражданин правото на свободно движение в ЕС? Свободата на движение на гражданите на ЕС означава не само достъп до пазара на труда, и по-голямата част от правата, които засягат тази свобода не са включени в споразуменията за преходен период. Лицата от страните кандидатки вече имат право да започнат дейност (чрез компании или като самонаети лица) в страна членка на ЕС. Този процес, разбира се ще продължи и след присъединяването на страните, и хората ще могат да се възползват от признаването на техните професионални квалификации, което на практика значително ще ги улесни при започването на някаква дейност. Хората ще могат още от първия ден на присъединяването да пътуват свободно или да се установят в друга страна членка, напр. учащи се, пенсионери, или членове на семействата на работещи в страната.
Гражданите също така ще могат свободно да предоставят трансгранични услуги като самонаети лица или компании (с някои изключения за Австрия и Германия, но само в случаи, когато дадена компания възнамерява да вземе на работа собствени служители).
За гражданите от бъдещите страни членки, които по време на преходния период работят в настоящите страни членки или се намират в някоя от тях време на присъединяването, ще се прилагат разпоредбите на Общността за еднакви условия на работа, данъчно облагане и социални помощи, както и разпоредбите за координиране на системите за обществено осигуряване.
Ако работя в ЕС, какви са правата на моето семейство? Във всички случаи когато са суспендирани разпоредбите на Общността по време на действие на преходните споразумения, членовете на семейството (независимо от тяхната националност) на работник, който вече се е установил в дадена страна членка (настояща или новоприета) по време на сключване на Договора за присъединяване, имат право да заминат при него; те също така могат да получат незабавен достъп до пазара на труда на страната-домакин.
На членовете на семействата на работници, пристигащи в дадена страна членка на по-късен етап, ще бъдат давани права постепенно, в съответствие с общите условия на споразуменията, като точните договорености ще бъдат включени в Договора за присъединяване. След като acquis, (т.е. разпоредбите от правото на Общността) изцяло влезе в сила, членовете на семействата на работниците (без значение дали са граждани на ЕС или не) ще имат право да се установят при тях, и ще имат пълен достъп до пазара на труда в дадената страна.
   

 

 

 

{3}