ЯТПП

Начало Събития EUP4SME Обща рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
EUP4SME Обща рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 07 Юни 2010 16:57

Консултация с МСП
Обща рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008
Описание на засегнатите сектори
Комисията предвижда да приведе в съответствие 10-те директиви с новите стандарти произтичащи от Решение 768/2008. Засегнатите директиви и сектори са описани както следва.
Секторите на електрически и електронни продукти
Директива за съоръжения, работещи с ниско напрежение (LVD): Директива 2006/95/ЕО за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението. LVD директивата осигурява, че електрическите съоръжения, работещи в определени граници на напрежение гарантират и висока степен на защита за европейските граждани.
За целите на настоящата директива, "електрическо съоръжение" означава всяко електрическо съоръжение предназначено за работа при номинално променливо напрежение от 50 до 1000 V и постоянно напрежение от 75 до 1500 V, с изключение на съоръженията и случаите, посочени в приложение II (виж по-надолу). 
Директивата включва широко разнообразие от електрически и електронни продукти, както и оборудване и системи. Според Националната класификация на икономическите дейности (НКИД) групата продукти, които може да попаднат в обхвата на тази директива са: електрически инструменти за заваряване и запояване, битови електроуреди, компютри и друго оборудване за обработка на информация, електродвигатели, генератори и трансформатори, електроразпределителни и контролни апарати, изолирани проводници и кабели, осветителни уреди и електрически лампи, други електрически съоръжения, електронни клапани, тръби и други електронни компоненти, телевизионни и радиоприемници, уреди за звуко- или видеозапис, уреди за възпроизвеждане на звук и видео и други свързани с тях продукти.
Оборудването, описано в Анекс II е извън обсега на директивата: електрически съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, електрически съоръжения за радиологични и медицински цели, електрически части на пътнически и товарни асансьори, електромери, електрически контакти и щепсели за домашна употреба, съоръжения за захранване на електрически огради за добитък, специални електрически съоръжения, предназначени за използване на корабите, в самолетите или в железниците. 
Директива за електромагнитна съвместимост (EMC): Директива 2004/108/ ЕО относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, отменяща Директива 89/336/ЕИО. Директивата EMC се отнася до широка гама оборудване обхващащо електрически и електронни уреди, системи и инсталации.
Основната цел на Директивата е да гарантира свободното движение на апарати и да създаде приемлива електромагнитна среда в Общността. За постигането на тази цел е нужно хармонизирано и приемливо ниво на защита в Директивата, което да води до пълна хармонизация в Общността. Необходимото ниво на защита е допълнително уточнено в EMC Директивата. Основните цели са:       
(1) Да осигури, че генерираните електромагнитни смущения от уредите не нарушават правилното функциониране на другите апарати, както и на радио- и телекомуникационните мрежи, прилежащото оборудване и електроразпределителната мрежа.
(2) Да осигури апаратите да имат адекватно ниво на вътрешен имунитет срещу електромагнитните смущения, което да позволява да работят съобразно тяхното предназначение.
Според Националната класификация на икономическите дейности (НКИД) групата продукти, които може да попаднат в обхвата на тази директива електрически инструменти за заваряване и запояване, битови електроуреди, компютри и друго оборудване за обработка на информация, електродвигатели, генератори и трансформатори, електроразпределителни и контролни апарати, изолирани проводници и кабели, осветителни уреди и електрически лампи, други електрически съоръжения, електронни клапани, тръби и други електронни компоненти, телевизионни и радиоприемници, уреди за звуко- или видеозапис, уреди за възпроизвеждане на звук и видео и други свързани с тях продукти.
Оборудване извън обсега на Директивата: радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, авиационни уреди, радио оборудване, използвано от радиолюбители по смисъла на Регламентите на Международния съюз по далекосъобщения, моторни превозни средства, медицински уреди, измервателни уреди, както и всякакъв вид присъщо оборудване, това е така да се каже оборудване, чиито присъщи физически характеристики са такива, че е невъзможно да генерира или да спомага за електромагнитни емисии, които превишават нивото, позволяващо на радио и телекомуникационните и други уреди да работят съобразно предназначението си и че ще работи без неприемливо влошаване при наличието на електромагнитни смущения, които обикновено присъстват в обичайната му работна среда. 
Оборудване и защитни системи предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера
Директива ATEX: Директива 94/9/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера. Директивата  ATEX (в сила от 1 юли 2003) регулира оборудването и защитните системи, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера. Потенциално експлозивната среда се състои от въздушни смеси под формата на газ, изпарения, мъгла, или прах, които са запалими при определени условия на работа. Секторът на ATEX Директивата е много специфичен пазар, главно на продукти за нефтени, газови и петролно-химични заводи. 
Директивата определя техническите изисквания, които се прилагат и съответните процедури за оценка на съответствието преди пускането на тези съоръжения на Европейския пазар. Тези изисквания получават технически израз в "хармонизираните стандарти", разработени от Европейските организации за стандартизация. В Европа Директивата се прилага след като всеки национален орган транспонира нейните разпоредби в собственото си законодателството си и именно тези текстове имат пряко действие на първа инстанция. В резултат на това, държавите  членки и други, които прилагат нейните изисквания са пряко отговорни за прилагането и изпълнението, както и, например, управлението на нотифицирани органи.
Оборудването и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера покриват доста голям обсег на продукти, включително оборудване на фиксирани офшорни платформи, в петролно химически заводи, мини, мелници и други области, където могат да съществуват потенциално експлозивни атмосфери.      
Продукти, които са директно в обхвата на тази Директива са някои от машинните и електрическите сектори, специално произведени да бъдат експлоатирани в потенциално експлозивна атмосфера, като например: помпи и компресори, лагери, предавки и съединители, оборудване за повдигане и транспортиране, не домакинско хладилно и вентилационно оборудване, машини за добив и строителство, електродвигатели, електрически генератори и трансформатори, електрически апарати за контрол и разпространение, осветителни уреди и електрически лампи и оборудване за контрол на производствени процеси.
Що се отнася до ATEX  Директивата, обхватът на продуктите не може да бъде считан като икономически сектор в пълния смисъл на думата, защото има доста специфична конфигурация: той включва механични и електрически съоръжения и дори телекомуникационно оборудване и в двата случая, включително и не потребителски стоки, но има и специфични индустриални продукти в относително ограничен сектор.
Сектор асансьори
Директива за подемни съоръжения: Директива 95/16/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 29 юни 1995 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно асансьори. Директивата създава европейски законови изисквания за дизайна, инсталацията и пускането на пазара на нови асансьори. Също така, тя определя и съответните процедури за оценка на съответствието, които да се прилагат от монтажисти на асансьори, за да се осигури съответствие с изискванията. Разпоредбите на тази Директива за включени в националното законодателство на всяка държава членка на Европейския Съюз.
Директивата има двойна цел, да позволи свободното движение на асансьорите и техните компоненти за обезопасяване в рамките на вътрешния пазар на ЕС и да осигури високо ниво на безопасност на потребителите и на обслужващия персонал.
Въпреки че хармонизираното европейско законодателство относно дизайна, производството и монтажа на асансьори е основно адресирано до монтажисти и производителите на компоненти, то също има важно значение за собствениците и тези, които ползват асансьори. 
Директивата покрива и нови асансьори, използвани за постоянна употреба и инсталирани в сгради и конструкции за превоз на пътници и товари. Тя също се прилага и за някои компоненти за обезопасяване  на асансьорите, описани в Анекс IV на Директивата. 
В европейския класификатор на дейностите, обхвата на Директивата се покрива от подраздел 28221630 Електрически асансьори и скипови подемници и в Комбинираната номенклатура – подраздел 84281020.
Сектор съоръжения под налягане
Директива за обикновени съдове под налягане 2009/105/ЕО за хармонизиране на законодателството на държавите-членки относно обикновените съдове под налягане.
Директивата за обикновени съдове под налягане (SPVD) е приета през 1987 година (87/404/ЕИО). Това я прави най-старата директива, базирана на Новия Подход от 1985 г. Нейната главна цел е да гарантира свободното движение на обикновени съдове под налягане във вътрешния пазар, при осигуряване на високо ниво на безопасност. Наскоро Директивата беше систематизирана, за да се интегрират поправките в един нов законов документ 2009/105/ЕО, без обаче да се променя техническото съдържание. 
SPVD Директивата се прилага за обикновените съдове под налягане, произвеждани серийно. Под „обикновен съд под налягане” се разбира всеки заварен съд, подложен на вътрешно относително налягане, по-голямо от 0,5 бара, който е предназначен да съхранява въздух или азот и който не е предназначен да бъде подлаган на нагряване с открит пламък (чл. 1(2)). Видовете съдове включват приемници на въздух и съдове, използвани в спирачните системи на камиони и железопътни превозни средства.
Обикновените съдове под налягане се класифицират в различни категории в зависимост от тяхното общо енергийно съдържание, което се определя от налягането и обема на съда. В зависимост от категорията, се прилагат различни процедури за оценка на съответствието, повечето от които изискват намесата на нотифициран орган. В момента има 97 нотифицирани органа по SPVD Директивата. 
Директива за съоръжения под налягане 97/23/ЕО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане.
Директивата за съоръжения под налягане (PED) е приета през 1997 година. Нейната основна цел е да осигури свободното пускане на пазара и пускането в употреба на оборудване под налягане на вътрешния пазар, при осигуряване на високо ниво на безопасност.
Директивата PED се отнася до стационарни съоръжения под налягане и възли с максимално допустимо налягане по-голямо от 0,5 бара, както е проектирано и определено от производителя. Продуктите, обхванати от Директивата могат да бъдат групирани в съдове (например съдове за втечнен газ, химически реактори и дестилационни колони, индустриални приемници на сгъстен въздух, и др.), котли (например с гореща вода, парни котли и др.), тръбопроводи (т.е. системи от тръби, използвани за превоз на течности), устройства за налягане и безопасност (например клапани, регулатори на налягане и т.н.) и възли, които интегрират оборудване под налягане като една функционална единица (например (петролно)химически заводи, климатични системи и др.).
Повечето от продуктите в обсега на PED Директивата се използват в промишлената среда (преработвателна промишленост, производство на енергия), но има и някои потребителски продукти, като например тенджери под налягане и пожарогасители.
Трябва да се отбележи, че значителни подгрупи продукти, които са в обхвата на друго (хармонизирано) законодателство, са изключени от приложното поле на директивата (напр. автомобили, машини, медицински изделия и др.)
Що се отнася до оценката на съответствието, Директивата PED предвижда широк набор от модули (или комбинации от тях) в зависимост от категорията на продукта. Въпреки, че услугите на нотифициран орган не винаги са задължителни, повечето от процедурите изискват намесата на такъв. В момента има 185 нотифицирани органи, работещи в тази Директива. В допълнение, има 55 признати организации на трети лица (RTPO) и 23 потребителски инспектората (UI) с конкретни и ограничени отговорности, които са определени в Директивата.
Описание на сектор съоръжения под налягане
Описанието на пазарните характеристики на сектора засегнат от Директива PED и Директива SPVD е трудна задача. Същността на проблема идва от факта, че на пазара не съществува сектор съоръжения под налягане. Повечето от тях се използват като компоненти на нещо по-голямо (напр. Съдове под налягане и тръбопроводи в химически заводи, части на машини и т.н.) и по този начин са трудно проследими в пазарната информация. Докато по-голямата част от съоръженията под налягане се използват в промишлеността, съществуват и някои потребителски продукти (напр. тенджери под налягане, домашни климатични системи, пожарогасители, почистващи системи на високо налягане и т.н.). В резултат на това, пазарните характеристики на съоръженията под налягане, обхванати от PED и SPVD могат да варират значително, дори и в рамките на само една категория продукти, като например котли.1
Пазарна информация относно тези сектори може да се намери много трудно. Информационните източници са ограничени, тъй като няма нито една професионална организация в ЕС, която да представлява целия сектор на съоръженията под налягане. Официалните статистически системи за класификация определят само ограничен брой продукти като такива2. Имало е няколко опита, предприети в миналото, да се определи пазара за съоръжения под налягане в Европа, но всичките са се оказали неуспешни.
Поради тази причина не може да се даде пълна картина в количествени отношения за сектора. Въпреки това се забелязват няколко основни тенденции. Най-важното е, че производството на съоръжения под налягане постепенно се измества към страни с ниски разходи. Това се отнася със сигурност за основните съоръжения под налягане, но също така и за по-сложните продукти. Докато те, в по-голямата си част, все още се проектират в Европа, страните с ниски разходи наваксват бързо по отношение на ноу-хау и квалифицирана работна ръка. И поради тази причина се очаква повече конкуренция, особено от азиатски страни, на световния пазар във всички продуктови групи.
Добра илюстрация за тази тенденция е китайското производство и търговия с пожарогасители. В рамките на две години, Китай се превърна във водещия износител за ЕС. Близо половината (11 милиона единици) от всички пожарогасители, внасяни в ЕС-27 през 2005 г. (22 милиона единици), са с произход от Китай.
Измервателни уреди
Директива за измервателни уреди: Директива 2004/22/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно измервателните уреди.
Измервателните уреди са основен инструмент за осигуряване на точността на измерване, по-специално за сделки между потребители и производители в ежедневието: водомери, таксиметрови апарати, електромери, кантари и др.
Целта на хармонизирания регламент в този сектор е да се позволи свободно движение на стоки между държавите членки, като се допуска възможността за продължително производството в съответствие с националните правила за вътрешния пазар.
Директивата за измервателни уреди, приета през 2004 г., обхваща 10 категории измервателни уреди. Тази Директива въвежда един определено модерен подход за регулиране, оставяйки много повече възможности за технологични иновации и по-голям избор за производителите относно процедурите за оценяване на съответствието, привеждайки законодателството на Общността за международните стандарти, по-специално тези на Международната организация по законова метрология (OIML) и отчитайки електронната революция, която е характерна за измервателните уреди още от 70-те години на миналия век.
Директива за неавтоматични везни: Директива 90/384 ЕИО относно хармонизиране на законодателството на държавите-членки относно неавтоматични везни. Тази Директива допълва регулаторната рамка на измервателните уреди чрез включването и на измервателни уреди, изискващи намеса на оператор по време на измерване.  
Директива за експлозиви за гражданска употреба: Директива 93/15/ЕИО за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение.
Директивата за експлозиви за гражданска употреба е приета през 1993 година. Основната й цел е създаването на единен пазар за експлозиви, като се поддържа високо ниво на защита. В допълнение тя има за цел подобряването на сигурността в индустрията чрез определяне начина на наблюдение и контрол на движението на експлозиви между държавите членки. Поради тази причина, тя съдържа стриктни правила за регистрация и документация на местонахождението на експлозивите. 
Директивата се прилага за граждански експлозиви, т.е. за взривни вещества и предмети, които не се използват от въоръжените сили или полицията, а се разпространяват в търговската мрежа. Основните крайни потребители на граждански експлозиви са минната индустрия, добивната промишленост, строителството и инженеринг на цивилни обекти (основно за разрушаване, оформяне на земя и тунели).
Процедурите за оценка на съответствието, предвидени в Директивата задължават използване на услугите на нотифицирани органи. В момента има 14 органи, нотифицирани за Директивата за експлозиви за гражданска употреба.
Сектор пиротехнически изделия
Директивата за пиротехнически изделия 2007/23/ЕО относно пускането на пазара на пиротехнически изделия е приета през 2007 година. Поради това е много нова Директива, която трябва да бъде приложена в държавите-членки от юли 2010 г. за потребители на фойерверки и от юли 2013 г. за всички други пиротехнически изделия. Основната цел на Директивата е опазване на човешкото здраве и безопасност и създаването на единен пазар за пиротехнически изделия в ЕС.
Директивата регулира пускането на пазара на пиротехнически изделия. Като такава, тя се отнася главно за фойерверки, сценични пиротехнически изделия и пиротехнически изделия за технически цели в превозни средства (автомобилни обезопасителни системи, напр. газовите генератори, използвани във въздушни възглавници и обтегачите на предпазните колани). Някои пиротехнически изделия са изключени от обсега на Директивата, като например продукти, използвани за морско оборудване, продукти използвани в космическата индустрия, от въоръжените сили, полицията и службите за пожарна безопасност, както и боеприпаси.
Процедурите за оценка на съответствието, предвидени в Директивата задължават участието на нотифицирани органи. Досега има само три органа, които са нотифицирани за Директивата за пиротехническите изделия, тъй като процедурите не са задължителни до влизането в сила на Директивата, т.е. от юли 2010 година.
Сектор пиротехнически изделия
Различните продукти, които попадат в обхвата на Директивата за пиротехнически изделия се отнасят до два сектора: от една страна на сектора на фойерверките, а от друга - сектора на автомобилните системи за обезопасяване на пътници.
Пазарът на ЕС за фойерверки се оценява в общ размер на около 1,4 млрд. евро на година. Тази сума се разпределя равномерно между фойерверки за продажба на потребителите (категории 1, 2 и 3 от Директивата) и фойерверки, предназначени само за професионалисти (категория 4 от Директивата), всеки от които отчита около 700 млн. евро годишно.
Автомобилните системи за обезопасяване на пътници се състоят главно от въздушни възглавници и обтегачи за колани. През 2009 г. на пазара на ЕС бяха произведени около 65 милиона системи за въздушни възглавници с пазарна стойност от около 1,8 млрд. евро и около 80 млн. броя предпазните колани на стойност от около 1 млрд. евро. Това се равнява на общия пазарен дял от около 2,8 млрд. евро за автомобилни системи за обезопасяване на пътниците.
Общият размер на пазара на пиротехническия сектор, обхванат от Директивата за пиротехнически изделия може да бъдат поставени в рамките на 4,2 млрд. евро на година. Въпреки че продажбата на фойерверки е в застой, продажбите на автомобилни пиротехнически изделия зависи от броя на продадените автомобили. При определянето на пазарния дял на автомобилните пиротехнически изделия трябва да се вземе предвид трудната икономическа ситуация през 2009 г., особено за автомобилната индустрия. В зависимост от успеха на бъдещото възстановяване, тази сума би могла отново да се увеличи значително.

LAST_UPDATED2