ЯТПП

Начало Събития ПРЕДСТОЯЩОТО ПЪРВО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Реклама

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ПРЕДСТОЯЩОТО ПЪРВО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Неделя, 20 Ноември 2016 06:49

На 1 януари 2018 г България ще поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз в „тройката“ Естония – България - Австрия. След това Председателството ще се поеме от „тройката“ Румъния – Финландия - Хърватия.

Какво се очаква от България като ротационен председател?

  • Активно да си сътрудничи с институциите на ЕС, както и с Естония и Австрия, с които е заедно в „тройката“, и с държавите от предходната и следващата „тройка“ председателства;
  • Да участва активно в определянето на политическите приоритети в сътрудничество с другите държави от „тройката“ и с институциите на ЕС;
  • Да определи приоритетите и програмата на Българското председателство;
  • Да планира, организира и председателства заседанията на всички състави на Съвета на ЕС и на работните органи към него в Брюксел и в България, с изключение на заседанията на Съвета по външни работи и подготвителните му органи;
  • Да осигурява нормалното протичане на законодателния процес на ниво ЕС;
  • Да представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС;
  • Да представлява Съвета на ЕС на световната сцена;
  • Да организира и проведе значителен брой съпътстващи политически, експертни и културни мероприятия.

Подготовката за осъществяване на Председателството на ЕС изисква системни и продължителни усилия от страна на правителството, администрацията и неправителствения сектор. Повечето държави членки провеждат подготовката си в рамките на три години преди началото на първото Председателство от “тройката”, в която попадат. Голяма част от новите държави членки, които председателстват за първи път Съвета на ЕС, стартират подготовката си дори по-рано (Чехия започна подготовката за своето председателство повече от 4 години преди провеждането му).

Доброто осъществяване на ротационното председателство и постигането на планираните цели зависи от редица външни и вътрешни фактори, част от които не могат да бъдат предвидени или променени, но качествената подготовка на Председателството позволява те да бъдат добре управлявани и правилно насочени.

Ротационното председателство поставя пред страната сериозно предизвикателство със значителни административни задачи и политически отговорности, както и сериозна финансова тежест. В тази връзка, следва да бъдат планирани дейности за повишаване информираността и познанията на администрацията за Председателството, с цел осигуряване на ефективното изпълнение на произтичащите отговорности. В същото време, от ключово значение е ангажирането на неправителствения сектор и бизнеса с различни дейности, които съпътстват Председателството – логистично осигуряване, информационна и комуникационна програма, културни мероприятия и др. Това ще осигури единност в действията и визията на Българското председателство.

Подготовката на администрацията е от ключово значение за гладкото протичане на Председателството и за постигането на предварително планираните цели и резултати. Следва да бъде създадена възможност за усъвършенстване на езиковите умения на служителите, за участие в работата на Съвета и подготвителните му органи, за добиване на практически умения за водене на преговори и постигане на компромис и др. Опитът на вече осъществените Председателства сочи, че екипът работещ за подготовка и реализиране на Председателството включва около 1200 души, в т.ч. постоянно заетитe в администрацията, допълнително ангажирани експерти от академичните среди, неправителствени организации, доброволци и др.

Техническата и логистична подготовка също са съществени за провеждането на едно успешно председателство. Тук влизат дейности по подготовката на календара на основните събития, подготовката на самите събития и подбора на градовете, в които ще се проведат неформални срещи по време на Председателството. На този етап трябва да бъде разработена и комуникационна стратегия и културна програма, която да спомогне за изграждането и затвърждаването на положителен образ и по-висок престиж на страната не само в ЕС, но и в глобален аспект.

Изборът на приоритети ще бъде повлиян от актуалния дневен ред на ЕС и общата програма на “тройката”, но България следва да подготви и свои специфични приоритети и теми, които да влязат в шестмесечната програма на Председателството.

В заключение трябва да добавим, че всяка държава членка, на която предстои да председателства Съвета на ЕС, се стреми да организира и проведе успешно и запомнящо се Председателство, което да остави отпечатък върху интеграционния процес в Европа. Изборът на най-подходящия за страната модел на ротационно председателство, подборът на амбициозни и осъществими приоритети, постигането на консенсус в обществото за осъществяването на Председателството – всичко това, съчетано със систематична подготовка и подходящо обучение на администрацията, с осигуряване на добро администриране и координация, с обезпечаване на необходимата логистика и организация, е предпоставка за постигане на желаните резултати по време на ротационното Председателство.


LAST_UPDATED2