Основната цел, която си поставя Информационния център Европа Директно – Ямбол е повишаване на информираността на местните общности, обществото като цяло и отделните му елементи – граждани, структури на гражданското общество, младежи, училища и други, относно Европейския съюз, неговите институции и политики и тяхното влияние върху ежедневния живот на хората.
За постигането на тази обща цел Информационният център Европа Директно – Ямбол си поставя и следните конкретни цели:
да изгради европейско публично пространство в няколко населени места на региона, които да функционират като „места за срещи“ на гражданите, неправителствените организации, политиците и медиите;
да подобри предоставянето на информация, документация и знания за Европейския съюз и неговите институции сред широката гражданственост на местните и регионални общности на Ямболска област;
да предоставя информация и консултации на граждани и институции по конкретните комуникационни приоритети на Европейска комисия за 2009 г.;
да осигури индивидуално и целенасочено консултиране на гражданите по въпроси от съществено значение за тях;
да провокира активна позиция на европейски граждани и да служи като посредник за обратна връзка на гражданина с ЕК;
да се постигне синергиен ефект чрез обединяване в една организация на потоците от информация от и към Комисията към всички субекти – граждани, млади хора, ученици – мрежата Europe Direct, и бизнес, малки и средни предприятия и бизнес организации – мрежата Enterprise Europe Network.
С постигането на поставените цели, Информационния център Европа Директно – Ямбол ще допринесе в значителна степен за осигуряване на улеснен достъп на гражданите на Югоизточен район до актуална информация за всички области на дейност на ЕС и по-конкретно за тези, които засягат ежедневието им.

Последна промяна ( Вторник, 28 Април 2009 10:23 )