Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, гръцка и българска схема за подпомагане на проекти за обновяване на градската среда чрез инициативата „Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони“ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas — JESSICA).

Комисията установи, че схемите са съобразени с правилата на ЕС за държавната помощ, с които се разрешава подкрепата за развитието на определени икономически региони, по-конкретно тъй като тези схеми са насочени към преодоляването на пазарната неефективност, засягаща проектите за обновяване на градската среда, без неоправдано да нарушават конкуренцията на единния пазар на ЕС.
Холдинговият фонд JESSICA за Гърция, разполагащ с бюджет от 258 милиона евро до 31 декември 2015 г., се финансира отчасти от структурните фондове на ЕС и отчасти с национални публични средства.Пет фонда, избрани при отворена и прозрачна процедура, ще предоставят заеми и капитал на проекти за градско развитие при условия, по-изгодни от пазарните.

Холдинговият фонд JESSICA за България, разполагащ с бюджет от 33 милиона евро до 31 декември 2015 г., се финансира отчасти от структурните фондове на ЕС и отчасти с национални публични средства.Два фонда, избрани при отворена и прозрачна процедура, ще предоставят заеми, гаранции и капитал на проекти за градско развитие при условия, по-изгодни от пазарните.

Комисията счете, че двете схеми са съобразени с разпоредбите на член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), с който се разрешава държавната помощ за развитието на някои икономически региони, при условие, че тази помощ не се отразява неблагоприятно на търговията между държавите членки.

Помощта е както необходима, така и пропорционална, в съответствие с т.нар. методология „Справедлива норма на възвращаемост“, с която се определя равнището на стимулите, нужно за привличането на частни инвеститори за участие в проекти за градско развитие.Всеки проект трябва също така да има бизнес план, за да се гарантира връщането на публичната инвестиция.Професионални и независими управители на фондове ще гарантират, че се вземат разумни инвестиционни решения, и ще осигуряват финансовата стабилност на фондовете въз основа на одобрена инвестиционна стратегия.Освен това частните инвеститори ще финансират дял от разходите за всеки проект от най-малко 30 % в Гърция и най-малко 50 % — в България, като по този начин ще се създаде ефект на лоста.

Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.