Комисията прие пътна карта, която ще спомогне за постигане на по-голяма ефективност и отчетност, по-голяма последователност и прозрачност и по-балансирано управление на децентрализираните агенции на ЕС. Документът е материализация на „Общия подход” — първото по рода си политическо споразумение относно агенциите на ЕС, постигнато от Комисията, Съвета и Европейския парламент през юли 2012 г. след три години анализ и преговори.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: „Увеличението на ефективността, до което ще доведе тази пътна карта, е от жизненоважно значение, когато усилията за рационализация са приоритет в политическия дневен ред. Но тук става дума не само за спестяване на пари. Документът определя по един много ясен начин цяла поредица от мерки, чрез които ще се подобрят резултатите от дейността, управлението и прозрачността на нашите агенции. Това ще помогне на агенциите да осъществяват още по-добре политиките на ЕС, отколкото днес.“

Пътната карта служи като опис на всички инициативи, които следва да се предприемат от Комисията, както и от самите агенции, Съвета, държавите членки и Европейския парламент, за реализиране на „Общия подход“. Освен това тя показва къде сътрудничеството с агенциите е необходимо и полезно и къде те вече са започнали прилагането на „Общия подход“.

За дейности, за които отговаря Комисията, е определен амбициозен срок до края на 2014 г. При все това, в пътната карта се подчертават редица дейности, които Комисията счита за приоритет и които ще изпълни още през 2013 г. (при необходимост в сътрудничество с агенции или други институции). Те включват:

•    предотвратяване и управляване на конфликти на интереси в агенциите, за членовете на управителния съвет и за директорите, експертите в научните комитети, както и членовете на апелативните състави;
•    включително основни показатели за ефективност в годишните работни програми на агенциите и за изпълнителните директори на агенциите;
•    разработване на стандартни разпоредби, които да бъдат включени в споразуменията с приемащите държави на агенциите, основаващи се на съществуващите най-добри практики;
•    разработване на насоки с агенциите за прилагането на основана на дейността система за бюджет/управление;
•    изготвяне на насоки за редовни оценки.

Редица разпоредби в „Общия подход“ също така ще изискват промени на основните актове на агенциите. Следователно Комисията ще гарантира, че бъдещите предложения за ревизиране на тези актове са в съответствие с „Общия подход“. В приложение към Пътната карта са подчертани случаите, в които това е необходимо. В тази рамка и с оглед на повишаване на ефективността и отчетността на агенциите, една от предвидените цели в „Общия подход“ е да се търсят синергии чрез споделяне на услуги или сливане на агенциите, когато те имат припокриващи се задачи или когато ще бъдат по-ефективни, ако бъдат включени в по-голяма структура.

„Общият подход“ представлява първото политическо споразумение за децентрализираните агенции на ЕС от подобен характер. Макар че от правна гледна точка не е задължително, то ще служи като политически модел за бъдещите хоризонтални инициативи и реформи на отделните агенции на ЕС. Комисията носи основната отговорност за прилагането на това споразумение.

То е резултат от съвместно упражнение на трите основни институции на ЕС. През март 2009 г., след Съобщение на Комисията, озаглавено „Европейските агенции — Пътят напред“, трите институции формираха междуинституционална група, председателствана от Комисията, с цел обсъждане на управлението и функционирането на агенциите на ЕС. Междуинституционалната група разгледа редица ключови проблеми, включително ролята и позицията на агенциите в общия институционален пейзаж на ЕС, създаването, структурата и работата на тези агенции, наред с ключови проблеми на финансирането, бюджета, надзора и управлението.

Общият подход се отнася до 32 децентрализирани агенции, разпръснати в отделните държави членки, работещи в редица области на политиката и изпълняващи широка гама от задачи. Три децентрализирани агенции, работещи в областта на външната политика и политиката на сигурност, не са обхванати от споразумението, както и шестте изпълнителни агенции и съвместните предприятия.

Агенциите предлагат осезаемо присъствие на ЕС в държавите членки. Дейностите им са разнообразни — някои предоставят съдействие при процеса на вземане на решения в ЕС, като представляват събирателна точка на наличния експертен опит, други приемат отделни решения за прилагане на приети стандарти на ЕС, а трети помагат при изпълнението на общностните политики. Въпреки това създаването ad hoc на агенциите през годините не е било придружено от общо виждане за мястото им в Съюза. Реализацията на „Общият подход“ чрез приетата днес пътна карта трябва да спомогне за промяна на положението.

Децентрализираните агенции на ЕС дават работа на повече от 7 000 души и са получили 750 млн. евро от бюджета на ЕС през 2012 г.

Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.