Съгласно новите разпоредби, които влизат в сила , застрахователите в Европа ще трябва да прилагат за жените и мъжете еднакви цени за еднакви застрахователни продукти, без значение от пола. Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти, като вероятно ще се изравнят с течение на времето.

Промяната идва, след като Съдът на Европейския съюз постанови, че разликите в размера на застрахователните премии за мъжете и жените, дължащи се единствено на пола, са несъвместими с принципа на независещо от пола ценообразуване, залегнал в законодателството на ЕС за равенство между половете, и с Хартата на основните права на ЕС.

„Равенството между половете е основно право в Европейския съюз и Съдът на Европейския съюз ясно постанови, че то се прилага и при застрахователното ценообразуване“, заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Застрахователният сектор имаше на разположение повече от година да се подготви за преминаването към независещо от пола ценообразуване, и през този период Европейската комисия помогна на сектора да се адаптира към промяната.Комисията ще наблюдава как застрахователният сектор ще прилага тези нови разпоредби на практика.“

В решението си от 1 март 2011 г. по делото „Test-achats“ (C-236/09) Съдът на ЕС даде на застрахователите срок до 21 декември 2012 г. да променят политиката си на ценообразуване, за да осигурят равно третиране на отделните си клиенти — мъже и жени — по отношение на застрахователните премии и обезщетения .

След решението на Съда през септември 2011 г. заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се срещна с водещи европейски застрахователи, за да обсъдят как Комисията може да помогне на сектора да се съобрази с решението на Съда. В резултат на това на 22 декември 2011 г. Комисията предостави на застрахователния сектор конкретни насоки за изпълнение на решението.


Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.