Настоящите и бъдещите студенти, участващи в програмата „Еразъм“, могат да бъдат спокойни: държавите членки и Европейският парламент предотвратиха кризата с финансирането, която застрашаваше изпълнението на популярната програма за обмен, след като постигнаха в последния момент споразумение, с което на ЕС се дава възможност да покрие недостига в бюджета за 2012 г. и така да премахне несигурността относно финансирането за 2013 г. Благодарение на споразумението Комисията ще е в състояние да предостави около 280 000 стипендии на студенти по „Еразъм“ през академичната 2013—2014 година.
Със споразумението се избягват и проблеми, свързани с другите инициативи за обмен в рамките на програмата за учене през целия живот („Леонардо да Винчи“ за обучаващите се в професии, „Коменски“ в областта на училищното образование и „Грюндвиг“ в областта на образованието за възрастни), които дават възможност на младите хора и преподавателите да обогатяват уменията си и да увеличават перспективите си за професионално развитие чрез учене или обучение в чужда държава. Споразумението относно бюджета премахва и несигурността, свързана с дейностите по програмата „Мария Кюри“, с която се оказва подкрепа за международната мобилност на изследователите.
Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу изказа своето задоволство от резултатите от преговорите: „Много се радвам, че държавите членки и членовете на Парламента достигнаха до споразумение, което представлява значителен стимул за студентите по програма „Еразъм“, както и за останалите бенефициери по нашите програми. Това е положителен сигнал, че Европа се ангажира да инвестира в областта на образованието и придобиването на умения.“
Със споразумението, официално одобрено от Европейския парламент, за което държавите членки дадоха зелена светлина, се покрива дефицит от 180 милиона евро в бюджета за 2012 г. по програмата за учене през целия живот; недостигът по програма „Еразъм“ бе в размер на около 90 милиона евро.
Благодарение на споразумението Комисията вече може да прехвърли необходимите средства към националните агенции, които отговарят за изпълнението на „Еразъм“ в държавите членки. След това агенциите ще предоставят средства на бенефициерите по програмата, включително на изпращащите университети и колежи, които плащат месечните стипендии на студентите. Съветът и Европейският парламент сключиха споразумение и относно бюджета на ЕС за 2013 г., което означава, че ще бъдат отпуснати около 500 милиона евро за „Еразъм“ и 1,015 млрд. евро за програмата за учене през целия живот като цяло.
„Еразъм“ представлява над 40 % от бюджета на програмата за учене през целия живот. Почти 90 % от бюджета на програмата „Еразъм“ се инвестира в мобилността на студентите и преподавателския състав.


Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.