Чуждестранен инвеститор ще може да придобие българско гражданство, ако пребивава постоянно поне от една година и е вложил не по-малко от 1 милион лева в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект. Това решиха депутатите с окончателно приетите промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Условията, които записаха депутатите, са това дружество да не е обявено в несъстоятелност или ликвидация, да няма парични задължения към държавата или към общината, нито неизплатени заплати към работници и служители.

Статут на постоянно пребиваващ у нас ще могат да получат чужди инвеститори, внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 4 милиона лева като съдружници или акционери и притежаващи не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството. В резултат на това трябва да са извършени инвестиции за придобиване на нови дълготрайни материали и нематериални активи в размер също не по-малък от 4 милиона лева и да са разкрити най-малко 50 работни места за български граждани.


Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.

Последна промяна ( Вторник, 04 Декември 2012 18:08 )