Европейската комисия прие решение за модернизирането и усъвършенстването на EURES, мрежата за търсене на работни места в целия ЕС. Решението ще спомогне за повишаване на мобилността на работещите към други държави членки и ще прокара пътя към истински европейски пазар на труда. Целта на реформите на EURES е търсещите работа да могат по-лесно да влизат в контакт с работодатели, които се нуждаят от специфични умения, търсенето на работа да може да се фокусира върху сектори и професии, в които не достигат квалифицирани работници, а специализираните програми за мобилност на младите хора да получат подкрепа от мрежата.
Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Засилването на мобилността на търсещите работа от една държава членка към друга може да бъде част от решението на проблема със сегашните неприемливо високи равнища на безработицата. Усъвършенстваната мрежа EURES ще има за цел да помага на онези, които са готови да се преместят в друга държава, да установят къде има подходящи свободни работни места за тях и същевременно ще помага на работодателите да открият нужните им квалифицирани работници. Призоваваме всички държави членки да направят необходимото за осъществяването на реформите.“

Въпреки високите равнища на безработицата (над 25 милиона души в ЕС) недостигът на работна ръка и трудностите при запълването на свободните работни места продължават. Броят на незаетите работни места се увеличава от средата на 2009 г., особено в сектори с бурен растеж, като информационните и комуникационните технологии и зелената икономика.
EURES е вече съществуваща мрежа за търсене на работа, която обединява 31 европейски служби по заетостта от държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария. Благодарение на новото решение на Комисията EURES  ще може да отговаря пряко на конкретни икономически потребности. Вследствие на това EURES проактивно ще съпоставя профилите на търсещите работа и желаещите да сменят работата си със свободните работни места в момента. EURES ще осигурява и по-добър достъп на работодателите до групирани по категории кандидати, сред които те ще могат да открият уменията, от които се нуждаят за разрастването и развитието на своя бизнес.
В резултат на реформите EURES ще се фокусира повече върху младите хора, които са по-склонни към мобилност, и ще обхваща и форми на заетост, които съчетават полагането на труд с възможности за учене, като например професионалните практики. На последно място, интернет порталът на EURES ще бъде изцяло преобразен, за да бъдат създадени лесни за използване инструменти за онлайн съпоставяне на профили и работни места и проучване доколко на пазара на труда в момента се търсят и предлагат конкретни умения.
Благодарение на реформите ще бъде увеличен броят на партньорите, които предлагат услуги за мобилност чрез EURES, и ще бъде изградено сътрудничество между публичните и частните организации по труда, благодарение на което да бъде обхваната още по-голяма част от наличните свободни места — в момента мрежата покрива между 30 и 40% от всички свободни работни места.
Решението трябва да бъде изпълнено от Комисията и държавите членки до 1 януари 2014 г. Дотогава всички участващи държави ще трябва да определят специализирани служби, които да проведат реформата, да работят с новите партньори и да разработят необходимите специализирани услуги.


Тази публикация е подготвена от Информационен център Европа Директно – Ямбол към Ямболската търговско-промишлена палата с финансовата подкрепа на Европейската Комисия. Информацията и мненията в тази публикация не отразяват задължително официалните становища на Европейската Комисия.